بررسی تأثیر فرقة تصوّف در امنیّت جمهوری اسلامی ایران

بررسی تأثیر فرقة تصوّف در امنیّت جمهوری اسلامی ایران

خليل بهرامي قصرچمي[1]

صمد کلانتري[2]

الياس قرباني[3]

 

چکيده

تصوف نوعي ايدئولوژي است که از نظر تا عمل و از بينش تا کنش را در برمي‌گيرد. تفسير خاص زندگي و نحوه تعامل با حيات دنيوي است. اين تفسير به ادعاي صوفيه با روش کشف و شهود تحصيل مي‌گردد. البته پراکندگي و تنوع فرقه‌هاي صوفيه و تعارض در اين جريان آن‌قدر زياد است که نمي‌توان با يک نظر و انديشه آنها را دسته‌بندي و نقد کرد. ريشه‌هاي تصوف از قرن دوم هجري شروع به رشد کرد و در ميان مسلمين رايج شد. تحقير دنيا، فرار از نعمات و تمام شئون مربوط به زندگي مادي و دنيوي و رياضت کشي از نکات بارز اين دوره است. ايستادگي تصوف در برابر ائمه اطهارعلیهم السلام مخالفت با سيره و روش آنها نشانه اوج تضاد با تفکرات اسلامي در دوران آغازين رشد اين جريان بوده است. خرده‌گيري تصوف بر ائمه علیهم‌السلام تا جايي پيش رفته که بر امام رضا علیه‌السلام تاخته‌اند که چرا لباس درشت بر تن نمي‌کني و غذاي خشن نمي‌خوري! امام علیه‌السلام فرمود: يوسف پيامبر خدا لباس‌هاي زربافت و قباهاي ديبا بر تن داشت. تصوف بدعتي بود که از بين اهل سنت آغاز شد و کم‌کم به شيعه هم راه يافت و نخستين صوفي کسي نبود جز ابوهاشم کوفي که امام صادق علیه‌السلام به‌شدت با او مخالفت مي‌فرمود. کم‌کم توسط مسيحيان تفکرات رهبانيت مسيحي به درون اين جريان وارد شد! و براي جداسازي اين جريان از اسلام ناب در شام توسط پادشاهي مسيحي اولين خانقاه بنيان‌گذاري شد! و اين دوران آغاز صوفي‌گري بود که بعدها به تصوف امروزي منجر گرديد.

واژگان کليدي: تصوف، عرفان، صوفي، درويش، تأثير.

 

 

The Effect of Sufi Sects in the Security of the Islamic Republic of Iran

Khalil Bahrami Ghasrechami* Samad Kalantari** Elyas ghorbani***

 

Abstract

Sufism is an ideology which will take up the practice of insight to action. Specific interpretation of life and how to deal with mundane life. This interpretation Sofia claims by witness’s discovery schooling. The distribution and diversity of sects Vtarz Sofia and conflict in the process so much that you can not categorize them with a view and a thought and criticized. The roots of Sufism began to grow in the second century of the common Muslims Shd.thqyr world and all matters related to the material life and worldly escape Ttnmat and austerity and torture of points is typical of this period. Sufism stand against Imams PBUH and opposition to the manner and method of the height of the conflict with Islamic thought early sign of this was going on. Criticism of Sufism in Islam as far as the Imam Reza attacked because clothes do not wear coarse and rough food Nmykhvry.amam said the Prophet Joseph must Qbahay clothes and was wearing brocade. The findings suggest that, Sufi heresy that began between Sunni and Shiite began to spread, and the first was none other than Abu Hashim Sufi Imam Sadiq Kofi strongly oppose opened up for him. Christian monasticism began by Christian ideas into the process and to isolate the stream of Islam arrived in the evening by a Christian king founded the first monastery started Shd.vayn period of Sufism, which later led to the current mysticism.

Keywords:Sufism, Mysticism, Sufi, Dervish, Effect.

 

[1]. استاديار عرفان اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان.

[2]. استاديار جامعه شناسي توسعه دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا.

[3]. دانشجوي کارشناسي ارشد رشته علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS