مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

معرفت سال بیست و دوم - شماره ۱۸۵ - اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳ -۲۵

مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

حسين خطیبی

ابوالفضل ساجدی***

چکیده رسیدن به سبک زندگی مطلوب اسلام و ارزیابی سبک زندگی موجود در جوامع مسلمان در گرو دانستن شاخص های زندگی اسلامی است. این تحقیق با بهره گیری از شیوه کتابخانه ای و تحلیل محتوای داده های عقلی و نقلی، که منابع استخراج سبک زندگی اسلامی به شمار می روند، به تعیین شاخص های سبک زندگی فردی و اجتماعی می پردازد. بر اساس فلسفه زندگی برآمده از آیات و روایات، سبک زندگی اسلامی ریشه در شکوفایی ارزشهای عقلی و فطری داشته، در حیات عقلانی تجلی می یابد. حیات طیبه اسلامی، رهاورد سبک فردی عقلانی و سلوک اجتماعی عاقلانه است .|

برخی مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در بعد فردی عبارت اند از: برنامه ریزی نیکو و برنامه های نیکو، نیکوگفتاری و گفتارهای نیکو، نیکوخوری و خوراک نیکو و نیکوخوابی و رؤیاهای نیکو. مفاهیم دیگری همچون سلوک متواضعانه و در عین حال عزتمندانه و نیز سلوک متعیدانه، عادلانه، متعادلانه، صادقانه، مسئولانه و مجاهدانه از مؤلفه های سلوک اجتماعی عاقلانه شمرده می شوند. مجموعه این مؤلفهها، حیات طیبه انسانی و سبک زندگی اسلامی را تشکیل می دهند. هدف این مقاله ارائه شاخص هایی به منظور سنجش میزان تحقق حیات عقلی است .

کلیدواژه ها: فلسفه زندگی، معنای زندگی، سبک زندگی قرآنی، حیات طیبه، حیات عقلانی، حیات انسانی، شاخص های سبک فردی و سلوک اجتماعی اسلامی.

* این تحقیق با حمایت مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در گروه تربیت اسلامی مؤسسه مطالعات راهبردی قدر انجام شده است. ** سطح چهار حوزه علمیه و کارشناس ارشد علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

hkh-tehrani@mibanmail.ir sajedi@qabas.net

*** دانشیار گروه کلام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

دریافت: 9۱/۷/۲۱

پذيرش: ۹۲/۲/۱۰.

WWW.noormags.com

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیتهای سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است.
No image

تبيين سبک زندگی مؤمنانه براساس خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه

از دیدگاه نهج البلاغه، انسان دارای سه مرتبه و نشئه وجودی است؛ نشئه روحانی و عقلی، برزخی و قلبی و دنیایی و مادی.
Powered by TayaCMS