تبيين سبک زندگی مؤمنانه براساس خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه

تبيين سبک زندگی مؤمنانه براساس خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه

تبيين سبک زندگی مؤمنانه براساس خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه

مسعود معینی پور"

رضا لکزایی*

محمد حسین ظریفیان یگانه

چکیده

از دیدگاه نهج البلاغه، انسان دارای سه مرتبه و نشئه وجودی است؛ نشئه روحانی و عقلی، برزخی و قلبی و دنیایی و مادی. بر این اساس، انسان، در سه دنیای مادی و ظاهری که همین عالم دنیاست، و نشئه نفس انسانی که شامل قوای ظاهری و باطنی اوست و نشئهای غیبی که روح او را پوشش می دهد، زندگی می کند. در مقاله حاضر شاخصهای زندگی مؤمنانه در عرصه زندگی عقلانی، اخلاقی و رفتاری براساس خطبه همام تبیین می شود. زندگی و حیات عقلی انسان مؤمن مبتنی بر توحید است که نگاهی قدسی و معنوی به مؤمن می بخشد. سبک زندگی اخلاقی اتصاف به جنود عقل و پیراستگی از جنود جهل دارد و در سبک زندگی ظاهری و رفتاری، آنچه از مؤمن بروز و ظهور دارد، انجام دستورات فقهی و شرعی است.

واژگان کلیدی

زندگی مؤمنانه، خطبه همام، زندگی عقلانی، زندگی اخلاقی، زندگی رفتاری

طرح مسئله وقتی از سبک زندگی سخن به میان می آید، ابتدا نظریه های جامعه شناسان در ذهن تداعی می شود.

masood.moeni@gmail.com rlakzaee@gmail.com

* عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم لليو . پژوهشگر پژوهشگاه بین المللی جامعة المصطفی العالمية. . دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران. mhzarifian@ut.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۱۰/۲۵

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱/۲۹

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیتهای سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است.
No image

تبيين سبک زندگی مؤمنانه براساس خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه

از دیدگاه نهج البلاغه، انسان دارای سه مرتبه و نشئه وجودی است؛ نشئه روحانی و عقلی، برزخی و قلبی و دنیایی و مادی.
Powered by TayaCMS