ارزیابی تمایلات (ترجیحات مشتریان در فرایند تصمیم گیری خرید کالاهای خارجی)

ارزیابی تمایلات (ترجیحات مشتریان در فرایند تصمیم گیری خرید کالاهای خارجی)

واحد علوم و تعلقات

ارزیابی تمایلات (ترجیحات مشتریان در فرایند تصمیم گیری خرید کالاهای خارجی

* دکتر کامبیز حیدرزاده ** دکتر حسام زند حسامی *** محمدمهدی حسنلو

چکیده

افزایش رقابت در بازارهای جهانی و بالطبع هزینه های بازاریابی، بهبود اثر بخشی فعالیتها و استراتژی های بازاریابی را ضروری ساخته است. از سویی، جذابیت بازار ایران، افزایش رقابت میان

کالاهای خارجی و فقدان بررسی های کافی در این زمینه در بازار ایران، لزوم انجام پژوهش هایی از این دست را در ایران بیش از پیش ضروری مینماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل شکاف، به بررسی ارزیابی مشتریان ایرانی نسبت به ویژگی های کالاها، شیوه های بازاریابی مرتبط و ترجیح خرید آنها برای کالاهای ساخت کشورهای آلمان و ژاپن پرداخته که از این رهگذر نمایان شد که مشتریان مورد بررسی ارزیابی متفاوتی نسبت به ویژگیهای کالاها، شیوه های بازاریابی مرتبط و ترجیح خرید کالاهای ساخت کشورهای آلمان و ژاپن دارند. به علاوه با تعیین اولویت عوامل موثر بر ترجیح خرید، شرکتهای فعال در بازار ایران می توانند در جهت بهینه کردن استراتژی های بازاریابی خود از نتایج بهره گیرند.

* دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ( heydarzadeh@srbiau.ac.ir)

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - به سمت حصارک - دانشکده مدیریت و اقتصاد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ** عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین ( zandhessami@yahoo.com)

قزوین - باراجین - دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین *** دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین ( mmhassanlou@gmail.com)

قزوین - باراجین - دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

مجله مدیریت بازاریابی

نویسنده مسؤول یا طرف مکاتبه: دکتر کامبیز حیدرزاده

تاریخ دریافت مقاله:۸۷/۲۰/۵

تاريخ اصلاحات مقاله:۸۷/۵/۸

تاریخ پذیرش مقاله:۸۷/۲/۹

واژگان کلیدی:

رفتار مصرف کننده، بازاریابی بین المللی، استراتژی بازاریابی، کشور خاستگاه تولید، تحلیل شکاف،

تحلیل عاملی، ایران، آلمان، ژاپن

دکتر کامبیز حیدرزاده دکتر حسام زند حسامی، محمدمهدی حسنلو

پزشکی و علوم انسانی و مطالعات فری

پرتال جامع علوم استانی

سال چهارم، شماره 7، پاییز و زمستان ۱۳۸۸

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

چکیده رسیدن به سبک زندگی مطلوب اسلام و ارزیابی سبک زندگی موجود در جوامع مسلمان در گرو دانستن شاخص های زندگی اسلامی است.
Powered by TayaCMS