فرصتها و تهدیدهای ساحت تربیت دینی و اخلاقی برنامه فلسفه برای کودکان

فرصتها و تهدیدهای ساحت تربیت دینی و اخلاقی برنامه فلسفه برای کودکان

طاهره کیایی*

زهره موسی زاده **

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای تربیت دینی و اخلاقی برنامه فلسفه برای کودکان براساس اهداف تعلیم و تربیت اسلامی است. برای این هدف از روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد تحلیل متن استفاده شده است. جامعه این پژوهش، دربرگیرنده دو حوزه منابع علمی مرتبط با موضوع و اسناد بالادستی حوزه تعلیم و تربیت، به ویژه سند ملی آموزش و پرورش و صاحب نظران و متخصصان مرتبط با حوزه پژوهش بوده و روش نمونه گیری هدفمند به کاربرده شده است. برای اعتباریابی یافته ها، براساس نتایج تحلیل متن انجام شده، پرسشنامه ای تنظیم و در اختیار صاحب نظران و متخصصان مرتبط با حوزه پژوهش قرار گرفت.

یافته ها نشان می دهد که فرصت های برنامه فلسفه برای کودکان در ساحت تربیت دینی و اخلاقی شامل تقویت روحیه حقیقت جویی و آزادمنشی، تدارک فرصت شناخت، توسعه توانایی های فردی، تقویت پویایی های فردی و پرورش درک اخلاقی است. تهدیدهای این برنامه در ساحت های یادشده، شامل اشاعه تردیدگرایی، گرایش به غلبه تفکر و ضعف در پایبندی به اخلاق در همه امور میشود که توجه به این فرصت ها و تهدیدها، سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام آموزشی کشور را در گرفتن رویکردی هوشمندانه برای اجرای برنامه فلسفه برای کودکان یاری می کند.

واژگان کلیدی: برنامه فلسفه برای کودکان، اهداف تعلیم و تربیت اسلامی، ساحت تربیت دینی و اخلاقی، فرصت ها و تهدیدها.

 

* کارشناس ارشد علوم تربیتی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)

** دکتری روانشناسی و استادیار پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) (نویسنده مسئول)

 

لینک دانلود مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS