راه‌های تعلیم خداشناسی به کودکان در شعر کودک

راه‌های تعلیم خداشناسی به کودکان در شعر کودک

حجت اله امیدعلی*

علی اسکندری**

چکیده

بی گمان تعلیم گزاره های بلند و متعالی قرآنی به کودکان آن هم به شیوه ای پویا و مؤثر ظرافت خاصی می طلبد. این مقاله با هدف بررسی راههای تعلیم اندیشه دینی خداشناسی در ادبیات کودک در پی پاسخ به این پرسش هاست که تعليم خداشناسی در شعر کودک چه اهمیتی دارد؟ شاعران ادبیات کودک با چه شگردهایی تلاش می کنند که کودک را بیشتر با خدا آشنا کنند تا تعلیم این اندیشه اساسی دینی جذاب و مؤثر واقع شود؟

روش تحقیق، تحلیل محتواست که پس از مطالعه مجموعه های شعری شاعران ادبیات کودک که با موضوع خداشناسی مرتبط بودند، شگردهای تعلیم خداشناسی به کودک استخراج شد. معرفی صفات خداوند، آشنا کردن کودک با پدیده های طبیعی، یادآوری و برجسته کردن نعمت های الهی، آموزش دعا و نیایش از جمله راههای شناساندن خدا به کودک در شعر کودک است.

واژگان کلیدی: ادبیات کودک، خداشناسی، آموزش و پرورش، تربیت کودک، شعر کودک.

 

* استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک (نویسنده مسئول)

 **عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی واحد فراهان دانشگاه آزاد اسلامی

 

لینک دانلود مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS