امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال براساس آموزه های اسلام (آیات و روایات)

امکان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال براساس آموزه های اسلام (آیات و روایات)

فاطمه موحدی پارسا*

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی**

علی همت بناری***

بختیار شعبانی ورکیه****

چکیده

در این مقاله امکان تربیت اخلاقی کودکانی که در سنین اولیه تولد تا هفت سال - قرار دارند و براساس حدیث حضرت رسول علیال سيادت دارند، با تأکید بر آیات و روایات بررسی می شود. برای این منظور ابتدا با روش تحلیلی با توجه به مفهوم تربیت اخلاقی متأثر از دیدگاه علامه طباطبایی در تفسير الميزان تعریفی از تربیت اخلاقی برای کودکان تا هفت سال ارائه و سپس با تأکید بر آیات و روایات به این دوره با روش تحلیلی - استنتاجی این امکان تبیین شده است. یافته ها نشان از آن دارد که در آیات و روایات نمونه دلایلی مانند وجوب تربیت اخلاقی، لزوم رفع ضرر اخلاقی، امکان آموزش، وجود موانع تربیت و لزوم رفع آنها در این دوره، مؤيد امكان تربیت اخلاقی کودکان تا هفت سال است.

واژگان کلیدی: تربیت اخلاقی، امکان تربیت، تربیت کودک، تفسير الميزان، آیات و روایات

 

* دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری fiparsa8@yahoo.com

** دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) tjavidi@um.ac.ir

 ***  استادیار جامعة المصطفى (ص) العالمية قم

**** استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

لینک دانلود مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS