پارادایم‌های نوین معلمان در ارتقای سبک زندگی و اخلاق زیست محیطی دانش آموزان

پارادایم‌های نوین معلمان در ارتقای سبک زندگی و اخلاق زیست محیطی دانش آموزان

احمد ملکی پور,جواد حسینی

واژگان کلیدی: آموزش و پرورش، پارادایم(الگو)، سبک زندگی، معلم، اخلاق زیست ‌محیطی.‎‎

چکيده

امروزه معلمان به عنوان مهم‌ترین رکن و منبع در سازمان آموزش و پرورش، با آگاهی از تحولات زیست‎محیطی و برخورداری از انواع دانش و مهارت ها قادر خواهند بود وظیفه خطیر خود را به نحو شایسته، در راستای ارتقای سبک زندگی و اخلاق زیست محیطی به انجام برسانند. هدف این مقاله شناسایی پارادایم‌های نوین معلمان در ارتقای سبک زندگی و اخلاق زیست‎محیطی دانش آموزان است. ادبیات موضوع نشان می‌دهد که پارادایم‌هایی(الگوهایی) از جمله: 1. آشنایی با سواد اطلاعاتی؛ 2. آشنایی با الگوهای نوین تدریس؛ 3. برنامه‌ریزی خوب؛ 4. کشف استعدادهای یادگیرنده‎گان؛ 5. ایجاد انگیزه مثبت؛ 6. حساس کردن دانش‎آموزان به محیط پیرامون خود؛ 7. ایجاد مهارت تفکر انتقادی؛ 8. تعامل با خانوادها؛ 9. مهارت در سنجش و ارزیابی آموزه‌های زیست‎محیطی یادگیرندگان، نقش بسزایی در ارتقای سبک زندگی و اخلاق زیست‎محیطی دانش آموزان دارد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

بررسی پیوند قناعت با دیگر فضایل اخلاقی و تبیین پیامدهای حاصل از آن با تأکید بر متون دینی

بررسی پیوند قناعت با دیگر فضایل اخلاقی و تبیین پیامدهای حاصل از آن با تأکید بر متون دینی

قناعت از‌جمله ویژگی‌های فرهنگی و از تعالیم و آموزه‌های قرآن و سنت است که پیوسته مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. اهمیت این فضیلت به ‌اندازه‌ای است که در قرآن از آن به‌عنوان «حیات طیبه» تعبیر شده و در سنت، عامل تأمین ‌کننده سعادت است؛ از ‌آنجایی ‌که درک این جایگاه و روی آوردن به آن، مستلزم آگاهی و کسب شناختی دقیق از فضایل مرتبط با قناعت و تبیین آثار آن است، پژوهش حاضر با مبنا قراردادن متون دینی و به‌کارگیری روش تحلیل محتوا، بررسی پیوند میان قناعت با دیگر فضایل اخلاقی و تبیین آثار و پیامدهای حاصل از آن را هدف خود قرار داده و از شرایط قناعت‌پیشگی نیز به منزله پیش‌درآمدی جهت ورود به این بحث، سخن به میان ‌آورده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، عزم، برخورداری از یقین و پذیرش سختی‌ها از مهم‌ترین ملزومات و شرایط قناعت‌پیشگی است. در رابطه با پیوند قناعت با دیگر فضایل نیز، نتایج پژوهش با ذکر شواهدی، بیانگر ارتباط قناعت با فضایل اخلاقی‌ای، چون زهد، شکر، صبر، توکل و رضا و تسلیم است؛ همچنین در این پژوهش، مهم‌ترین پیامدهای قناعت‌پیشگی در ذیل هشت عنوان مطرح شده است.
تأثیرپذیری سبک زندگی از تربیت و باورهای اسلامی با رویکرد جامعه‌شناختی

تأثیرپذیری سبک زندگی از تربیت و باورهای اسلامی با رویکرد جامعه‌شناختی

نوشتار حاضر به تأثیر‌پذیری سبک‌زندگی از تربیت و باورهای‌دینی می‌پردازد و بر رعایت رویکرد درون‌دینی و ارائه راهکارهای عملی و دینی تأکید دارد. پژوهش پیش‌رو، کیفی بوده و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده ‌است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و اسنادی صورت گرفته و همچنین از منابع دیداری و شنیداری و وب‌گاه‌های مرتبط با این حوزه استفاده شده است.
مبانی انسان‌شناختی تربیت اخلاقی از دیدگاه ملا مهدی نراقی (قدس سره)

مبانی انسان‌شناختی تربیت اخلاقی از دیدگاه ملا مهدی نراقی (قدس سره)

تربيت اخلاقي فرآيند زمينه‌سازي و به‌كارگيري شيوه‌هايي براي شكوفا‌سازي، تقويت و ايجاد رفتارهاي اخلاقي و اصلاح آداب ضد اخلاقي در انسان است. هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی انسان‌شناختی تربیت اخلاقی از دیدگاه ملا مهدی نراقی (قدس سره) است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. نتایج بررسی آراء تربیتی علامه نراقی (قدس سره) بیانگر آن است که اساسی‌ترین مسئله در تربیت اخلاقی آدمی، شناخت مبانی انسان‌شناختی است؛ با معرفت به این مبانی است که می‌توان اهداف تربیتی را شناسایی کرد؛ اصول و بایدونبایدهای کلی تربیت را کشف نمود و مسیر تربیت اخلاقی را در جهت نیل به سعادت و حیات طیبه‌ای که سرشار از شفقت، مودت و آرامش روانی است، هموار ساخت.
Powered by TayaCMS