سنخ شناسی عشق مولوی و عشق کریشنایی

سنخ شناسی عشق مولوی و عشق کریشنایی

مهدي قهرمان[1]

 چكيده

عشق در عرفان مولوي و کریشنامورتی اهميت والايي دارد؛ مولوی و کریشنا ویژگی‏هایی را برای عشق شمرده‏اند که در مواردی مشترک بوده و در مواردی متفاوت از هم‌اند؛ ازجمله اساسی‏ترین تفاوت‏هایی که این دو در ویژگی‏های عشق دارند این است که در عشق مولوی، خدا بروز و ظهور زیادی دارد؛ به‌طوری که عشق منهای خدا و بدون محوریت خدا را هرگز عشق نمی‏داند، در حالی‌که در عشق کریشنامورتی، خدا کمترین نقش را داراست.

واژگان كليدي: عشق، مولوي، كريشنامورتي، خدا محوري.

 

 

The Typology of Love in Molavi Rumi and J. Krishnamurti's Thoughts

Mahdi Ghahraman[2]

Abstract:

Love is the most important thing in Molavi's mysticism and Krishnamurti's Thoughts. Rumi and Krishna are common in some cases and they are different in some cases about characteristics of love. The greatest difference is that the God's love has a lot of appearances in Molavi's mysticism to the extent that love without God is not love at all, while in Krishnamurti's Thoughts God's love has the least effect.

Key words: love, molavi, J. Krishnamurti, God-centered.

 

[1]. استاديار دانشگاه صنعتي سهند تبريز

[2] . Assistant Professor in Sahand University of Tabriz.

Powered by TayaCMS