واکاوی و نقد مبانی انگاره‌‌های وین والتر دایر (در متن روان‌‌شناسی مثبت و روان‌‌درمانی معنوی-مذهبی)

واکاوی و نقد مبانی انگاره‌‌های وین والتر دایر (در متن روان‌‌شناسی مثبت و روان‌‌درمانی معنوی-مذهبی)

رسول حسین‌‌پور[1]

چکیده

پژوهش حاضر نگاهی به مهم‌‌ترین دستاورد روان‌‌شناسی پس از جنگ جهانی دوم، یعنی روان‌‌شناسی مثبت‌‌گرا دارد؛ رویکردی که به سبب افزایش پریشان‌‌خاطری بشر و برخوردش با ناملایمات و دشواری‌‌های زندگیِ دنیای نوگرا پدید آمد. «معنویت» - در همین قرن که هم‌‌اکنون زندگی می‌کنیم - چنان گوهری گشته که توانایی شفابخشی و درمانگری‌اش به اثبات رسیده است. بهباشی و سلامت روان با کاربست مثبت‌‌اندیشی از طریق توجه به جنبه‌‌ها و رویدادهای خوشایند و نیک زندگی، ذهن انسان را بر مداری جای می‌‌دهد که ضمن تحقق رخدادهای ناگوار و تلخ این‌‌جهانی، بر استواری و استقامت روحی_ روانی او استمرار داشته باشد. وین والتر دایر که نامش با روان‌‌شناسی مثبت و معنویت‌‌گرایی پیوند خورده است، ضمن توجه به جنبۀ واقعی انسان و روح، ناکامی‌‌های زندگی و دشواری‌‌های روزگار را بهانۀ بی‌‌بهانه‌‌ای قلمداد نمود که خداوند توسط آنها، بشر را به‌سوی آب‌‌دیده شدن و پختگی می‌‌کشاند. او هر چند در ترویج اندیشه‌‌های معنوی خویش برای جامعۀ آمریکایی بسیار موفق عمل نمود، اما به سبب جدا‌انگاری معنویت از مذهب، سرانجام به کج‌‌اندیشی نسبت به اساس معنویت روی آورد و جنبه مادی و فرامادی را بدون در نظر داشتن اصل سنخیت جمع نمود. روش این پژوهش توصیفی_ تحلیلی به همراه بررسی و نقد است؛ در پایان نیز جایگاه معنویت راستین، ساختار و نقش آن در درمان روشن شده است.

واژگان‌کلیدی: روان‌‌شناسی مثبت‌‌گرا، معنویت، مذهب، معنویت درمانی، ماده‌‌انگاری فراماده، گناه.

 

 

Critical analysis on foundations of ideas of Wayne Walter Dyer
(In the positive psychology and spiritual psychotherapy)

Rasoul Hosseinpour[2]

Abstract:

The present study aims to discuss about positive psychology as the most important achievement of post-World War. Positive psychology has emerged as a result of increasing human pretentiousness dealing with difficulties of life in modern world. "Spirituality" - in century we are living in - has become such a gem that its ability for treatment has been proven. Mental health, through the use of positive thinking and through attention to the pleasant and good-natured aspects of life, has helped human mind in hardships. Wayne Walter Dyer, whose name is associated with positive psychology and spirituality, while considering the true aspect of man and soul, considered to the failures of life and the difficulty of the day as the supreme blessing that God, takes mankind to perfection and maturity by them. Although he succeeded in promoting his spiritual thoughts to the American community, by separating spirituality from religion, he ultimately converted to a subtlety toward the basis of spirituality, bringing together the material and transatlantic aspect without regard to the principle of similarity. The method of this research is descriptive-analytical. At the end of this research, the position of true spirituality, its structure and its role in treatment have been clarified.
Keywords: Positive Psychology, Spirituality, Religion, psychotherapy, transcendental materialism, Sin.

 

[1]. دانشجوی دکترای حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد ؛ hoseinpour8@gmail.com

[2] . Ph.D. student in Transcendental Philosophy of Ferdowsi University of Mashhad.

 

 

جهت دانلود فایل pdf متن مقاله، به پیوست مراجعه فرمایید.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS