نقش مبانی نظری و اصول عملیِ عرفان در سیر و سلوک

نقش مبانی نظری و اصول عملیِ عرفان در سیر و سلوک

نقش مبانی نظری و اصول عملیِ عرفان در سیر و سلوک

(اصول مشترک نظام‌های عرفان عملی و نقش مبانی عرفان نظری در سیر و سلوک)

سعید رحیمیان[1]

چکیده

عرفان عملی به‌عنوان روش زیست عارفانه و سیر و سلوک دارای مبانی عامی است که شامل همه‌ی نظام‌های عملی در ادیان و مذاهب گوناگون می‌شود. همچنین مبانی خاصی در ادیان الهی از جمله اسلام مطرح است که در بخش نخست مقاله، به این مبانی یعنی وجوه مشترک در همه نظام‌های عرفان عملی، وجوه مشترک نظام‌های عرفانی دینی، نظام‌های عرفانی اسلامی و نظام‌های عرفانی شیعی اشاره شده است. نکته‌ی مهم دیگر عبارت است از ارتباط عرفان عملی با مبانی پذیرفته‌شده در عرفان نظری است. بر این اساس، در بخش دوم مقاله ابتدا به نحو عام و سپس با ذکر سه نمونه مهم یعنی تأثیر وحدت وجود، تجلی الهی و قول به وجه خاص در سلوک عملی عارفان مسلمان به بررسی این تأثیرپذیری پرداخته‌ایم.

واژگان کلیدی: عرفان عملی، مبانی و اصول مشترک، مبانی نظری عرفان عملی، وحدت وجود، تجلی الهی، وجه خاص

 

 

The Role of Theoretical Foundations and Practical Principles in mystical journey

(Common Principles of Practical mystical Systems)

[2] Saeed Rahimian

Abstract:

Practical mysticism as a method of mysticism is based on universal principles that includes all practical systems in various religions and denominations. There are also specific foundations in divine religions, including Islam, which in the first part of the article refers to these principles, the common aspects in all systems of practical mysticism, the common aspects of mystical religious systems, Islamic mystical systems and Shi'a mystical systems. Another important point is the relationship between practical mysticism and the basics foundations in theoretical mysticism. Accordingly, in the second part of the article, first, in general, and then, with the mention to three important examples we examined this influence. Three important examples are the effect of pantheism, divine appearance, and particular point in the practical Muslim mystics.

Key words: Practical mysticism, Common principles, Theoretical foundations of practical mysticism, Pantheism, Divine appearance, Particular aspect.

 

[1]. استاد تمام  دانشگاه شیراز

[2] . Professor in Shiraz University.

 

 

جهت دانلود فایل pdf متن مقاله، به پیوست مراجعه فرمایید.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS