پارادایم‌های نوین معلمان در ارتقای سبک زندگی و اخلاق زیست محیطی دانش آموزان

پارادایم‌های نوین معلمان در ارتقای سبک زندگی و اخلاق زیست محیطی دانش آموزان

احمد ملکی پور,جواد حسینی

واژگان کلیدی: آموزش و پرورش، پارادایم(الگو)، سبک زندگی، معلم، اخلاق زیست ‌محیطی.‎‎

چکيده

امروزه معلمان به عنوان مهم‌ترین رکن و منبع در سازمان آموزش و پرورش، با آگاهی از تحولات زیست‎محیطی و برخورداری از انواع دانش و مهارت ها قادر خواهند بود وظیفه خطیر خود را به نحو شایسته، در راستای ارتقای سبک زندگی و اخلاق زیست محیطی به انجام برسانند. هدف این مقاله شناسایی پارادایم‌های نوین معلمان در ارتقای سبک زندگی و اخلاق زیست‎محیطی دانش آموزان است. ادبیات موضوع نشان می‌دهد که پارادایم‌هایی(الگوهایی) از جمله: 1. آشنایی با سواد اطلاعاتی؛ 2. آشنایی با الگوهای نوین تدریس؛ 3. برنامه‌ریزی خوب؛ 4. کشف استعدادهای یادگیرنده‎گان؛ 5. ایجاد انگیزه مثبت؛ 6. حساس کردن دانش‎آموزان به محیط پیرامون خود؛ 7. ایجاد مهارت تفکر انتقادی؛ 8. تعامل با خانوادها؛ 9. مهارت در سنجش و ارزیابی آموزه‌های زیست‎محیطی یادگیرندگان، نقش بسزایی در ارتقای سبک زندگی و اخلاق زیست‎محیطی دانش آموزان دارد.

Powered by TayaCMS