فرزند بیشتر، زندگی بهتر (آثار فرزندآوری بر مبنای سبک زندگی اسلامی)

فرزند بیشتر، زندگی بهتر (آثار فرزندآوری بر مبنای سبک زندگی اسلامی)

ابوالفضل کاظمی،سیده فاطمه شاهمرادی،ملیحه سادات مهدوی

واژگان کلیدی: فرزند‎آوری، خانواده، سبک زندگی اسلامی، الگوی رفتاری جمعیت.

چکيده

دین مبین اسلام، برترین دین آسمانی، در معارف الهی خود به اهمّیت خانواده و فرزندداری عنایت ویژه‎ای کرده است. آنچه در این نوشتار و به روش کتابخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی نظر اسلام نسبت به فرزندآوری و بررسی فواید فرزندآوری و آسیب‌های خودداری از آن است. بررسی آیات و روایات نشان می‌دهد که به طور عموم نظر دین مبین اسلام نسبت به فرزندآوری مثبت است و برآن فواید و آثار مثبتی مترتب است، از جمله‌ی این آثار: کمک به والدین، ادامه دهنده راه والدین، فرزند به عنوان اعمال متأخر، نعمت الهی و سبب امتحان والدین، افزایش روزی، طلب آمرزش برای والدین و سپر آتش بودن فرزندان قابل ذکراند. همچنین زندگی با فرزند کم، آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت که کاهش روزی، برکت و سخت‌تر شدن تربیت دیگر فرزندان از جمله‌ی این آسیب‌ها است.

Powered by TayaCMS