حوزه روابط اجتماعی بر مبنای سبک زندگی اسلامی

حوزه روابط اجتماعی بر مبنای سبک زندگی اسلامی

حمید فاضل قانع

واژگان کلیدی: سبک زندگی، امام رضا(ع) اسلام، روابط اجتماعی، الگوی رفتار.

چکيده

سبک زندگی، شامل مجموعه‌ای از رفتارها و الگوهای کنش هر فرد است که معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی باشد؛ از آنجايی‌که آموزه‌های دينی بر شکل‌گيری و تثبيت باورها، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی اثرگذار است، می‌توان گفت که الگوهای رفتاری پذيرفته‎شده در يک گروه اجتماعی، به ميزان زيادی متأثر از آموزه‌های دينی و گروه‌های مرجع معرفی شده از سوی دين است. نمود آشکار سبک زندگی را می‌توان در حوزه‌ی روابط اجتماعی جست که در اين زمينه، اسلام بهترين الگوی رفتاری را سيره پيامبر گرامی و خاندان ايشان معرفی کرده است. در اين راستا، رفتار و گفتار امام‎رضا(ع)به دليل شرايط خاص اجتماعی آن حضرت، مورد توجه اين نوشتار قرار گرفته است و از ميان ابعاد و لوازم گوناگون روابط اجتماعی، به چهار مورد آراستگی، همياری، اخلاق‌گرايی و تعامل فرهنگی در گفتار و کردار امام رضا(ع)پرداخته شده است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

الگو رویش اعتقادی افراد و جریانات از منظر قرآن کریم

الگو رویش اعتقادی افراد و جریانات از منظر قرآن کریم

قرآن کریم با استفاده از آیات خویش انسان را به‌سوی کمال سوق می‌دهد؛ پس باید بر طبق این فرمان‌ها روند زندگی را در مسیر رویش قرارداد. با بررسی و تحلیل الگوی رویش می‌توان اصلی‌ترین نقش را در خود فرد و آن جامعه جستجو کرد که ایمان را در درون خویش حس نمودند و فطرتشان علی‌رغم، القائات منفی افراد دیگر، ایشان را به این مسیر نزدیک نمودند، مانند همسر فرعون که با توجه به محیطی دور از معنویات، به دیندار شد...
Powered by TayaCMS