شناخت و نقد کروه کلیسای شیطان

شناخت و نقد کروه کلیسای شیطان

شناخت و نقد کروه کلیسای شیطان

حمید کریمی

چکیده تفکر شیطان پرستی انواع مختلفی دارد. شیطان پرستی جدید در انگلستان پدید آمد. گروه کلیسای شیطان آیینی است که فلسفه لذت پرستانه را با جادوگری سیاه در هم آمیخته است. شیطان در این تفکر، نماد مخالفت و سرپیچی از یک جامعه مطيع و خداترس است. این گرایش در سال ۱۹۶۶م پایه گذاری گردید.

روش این پژوهش کتابخانه ای است، همراه با محدودیت هایی که به لحاظ کمبود، بلکه نبود منابع مکتوب در این زمینه وجود دارد. در بخش نقد، اشکالات عقلی و بنایی همراه با ایرادات مبنایی و بر اساس پذیرش دین آمده است. حاصل پژوهش این است که بهترین و مؤثرترین نقد این گرایش بیان و توضیح آراء و اعمال آنان است .

کلیدواژه ها: شیطان، شیطان پرستی، کلیسای شیطان، انجیل شیطانی، آنتوان لاوی، مارلین منسن، سیتنیسم.

و استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران. دریافت: ۸۸/۸/۱۳ - پذیرش: 8۸/۱۱/۱۹ .

h_karymi@yahoo.com

WWW.noormags.ir

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

ساختار قداست بخشی نوپدید موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا

گروه های نوپدید معنویت گرا که فعالیت آنها در پنج دهه اخیر کاملا مشهود است، برای مخاطبین خود، فضایی ایجاد می کنند که بی شباهت به فضای قدسی ادیان سنتی نیست.
No image

شناخت و نقد کروه کلیسای شیطان

چکیده تفکر شیطان پرستی انواع مختلفی دارد. شیطان پرستی جدید در انگلستان پدید آمد. گروه کلیسای شیطان آیینی است که فلسفه لذت پرستانه را با جادوگری سیاه در هم آمیخته است.

پر بازدیدترین ها

No image

شناخت و نقد کروه کلیسای شیطان

چکیده تفکر شیطان پرستی انواع مختلفی دارد. شیطان پرستی جدید در انگلستان پدید آمد. گروه کلیسای شیطان آیینی است که فلسفه لذت پرستانه را با جادوگری سیاه در هم آمیخته است.
No image

ساختار قداست بخشی نوپدید موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا

گروه های نوپدید معنویت گرا که فعالیت آنها در پنج دهه اخیر کاملا مشهود است، برای مخاطبین خود، فضایی ایجاد می کنند که بی شباهت به فضای قدسی ادیان سنتی نیست.
Powered by TayaCMS