تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید

تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید

تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید

بررسی الگوی معنویت باوری فارغ از دین

حسین باغگلی

بختیار شعبانی ورکی

على نهاوندی ابوالفضل غفاری***

چکیده رویکردهای «تربیت معنوی» را می توان از دو دیدگاه «دینی» و «فارغ از دین» مورد توجه قرار داد. هدف مقاله حاضر، بررسی و نقد رویکردهای تربیت معنوی در اردوگاه معنویت باوران فارغ از دین است؛ بنابراین، نخست سه رویکرد تربیت معنوی نوپدید، تحویل دین به اخلاق، انتگرال و تک بعدی نگر بررسی شد و سپس اهداف و پیش فرض های «تربیت معنوی» در این رویکردها مورد تحلیل قرار گرفت و بالاخره، ضمن نقد رویکردهای مورد نظر، از دو زاویه ساختاری (عدم تضمین ثبات، محدودنگری، تلاش برای رسمیت یافتن در عین مخالفت با آن و عدم انطباق با واقعیت های وجودی انسان) و روشی (مبتنی بر روش های استفاده شده در هر یک از سه رویکرد) نشان داده شد که معنویت های نوپدید؛ به رغم اثرگذاری های مقطعی و موضعی، به دلیل برخوردار نبودن از ساختار متناسب با شرایط وجودی انسان و نیز ضعف در روش های پیشنهادی برای تحقق اهداف خود در درازمدت با دشواری مواجه هستند. واژگان کلیدی: تحویل دین به اخلاق، انتگرال، تک بعدی نگر، معنویت نوپدید، معنویت فارغ از دین، نقد ساختاری، نقد روشی، رویکرد.

Email:baghgoli@um.ac.ir

* استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

* استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد

*** سطح چهار حوزه و مدرس حوزه و دانشگاه **** استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فردوسی مشهد

Email: bshabani@um.ac.ir Email: nahavandi47@yahoo.com Email: ghaffari@um.ac.ir

| ***

WWW.noori

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

ساختار قداست بخشی نوپدید موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا

گروه های نوپدید معنویت گرا که فعالیت آنها در پنج دهه اخیر کاملا مشهود است، برای مخاطبین خود، فضایی ایجاد می کنند که بی شباهت به فضای قدسی ادیان سنتی نیست.
No image

شناخت و نقد کروه کلیسای شیطان

چکیده تفکر شیطان پرستی انواع مختلفی دارد. شیطان پرستی جدید در انگلستان پدید آمد. گروه کلیسای شیطان آیینی است که فلسفه لذت پرستانه را با جادوگری سیاه در هم آمیخته است.

پر بازدیدترین ها

No image

شناخت و نقد کروه کلیسای شیطان

چکیده تفکر شیطان پرستی انواع مختلفی دارد. شیطان پرستی جدید در انگلستان پدید آمد. گروه کلیسای شیطان آیینی است که فلسفه لذت پرستانه را با جادوگری سیاه در هم آمیخته است.
No image

ساختار قداست بخشی نوپدید موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا

گروه های نوپدید معنویت گرا که فعالیت آنها در پنج دهه اخیر کاملا مشهود است، برای مخاطبین خود، فضایی ایجاد می کنند که بی شباهت به فضای قدسی ادیان سنتی نیست.
Powered by TayaCMS