بررسی نقش عرفان‌های نوپدید بر امنیت اخلاقی

بررسی نقش عرفان‌های نوپدید بر امنیت اخلاقی

3محمدحسن قدرت آبادی1، رضا عبدالرحمانی2، یوسف پیری

چکیده

امروزه عرفانهای نوپدید به عنوان یکی از مصادیق بارز جنگ نرم در کنار سایر آسیب های اجتماعی دیگر، به یکی از منابع ظهور و گسترش «احساس ناامنی در بین مردم تبدیل شده است. از آنجا که امنیت اخلاقی نگران تهدیدهایی است که ارزش های فرد و جامعه را هدف قرار می دهد و با توجه به اینکه عرفانهای نوپدید از حيث فراهم کردن بستر مناسب برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان، انتظامی، اطلاعاتی و فراتر از این مورد توجه مسئولان کشور بوده است؛ این پژوهش جهت شناسایی و تبیین نقش عرفانهای نوپدید با هدف مشخصه تدوین شده است. برای این منظور در انجام تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارشناسان، مسئولان و مدیران امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و قضایی شهر تهران تشکیل میدهند که ۹۹ نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های این پژوهش، پرسش نامه بوده است. نتایج تحقیق نشان داد عرفانهای نوپدید بر امنیت اخلاقی شهر تهران تاثیر منفی دارد. همچنین عرفانهای نوپدید دینی با ترویج و تشویق برخی تعالیم و آموزه های فرقه ای به سست شدن اعتقادها و باورهای فرهنگی و مذهبی به ویژه جوانان منجر می شود.

کلیدواژه ها: عرفانهای نوپدید، امنیت، امنیت اخلاقی، ناامنی اخلاقی، احساس ناامنی، جنگ نرم

 

1- دانشجوی دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین -

2- استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین

3-  (دانشجوی کارشناسی ارشد اطلاعات دانشگاه علوم انتظامی امین (نویسنده مسئول

yusefipooya54corg@yahoo.com

 

لینک دانلود مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

شناخت و نقد کروه کلیسای شیطان

چکیده تفکر شیطان پرستی انواع مختلفی دارد. شیطان پرستی جدید در انگلستان پدید آمد. گروه کلیسای شیطان آیینی است که فلسفه لذت پرستانه را با جادوگری سیاه در هم آمیخته است.
No image

فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی آینه معرفت

در این مقاله، تعریف جدید و کاملی، مبتنی بر تعاریف گذشته از «جنبش های نوپدید دینی» ارائه می شود.
Powered by TayaCMS