خدا کجاست؟

خدا کجاست؟

گفته شده که روزی فردی پیش امام‌صادق(ع) آمد و گفت: خدای را به من نشان بده.

گفت: مگر نشنیده‌ای که به موسی گفتند: هرگز مرا نخواهی دید؟!

گفت: آری؛ اما این مذهب محمد است که یکی فریاد می‌کند که دلم خداوند را دید و دیگری نعره می‌زند که خدایی را که نبینم نپرستم.

او را بستند و در دجله انداختند. در آب فرورفت و بالا آمد.

گفت: یابن رسول الله، به فریادم برس!

امام‌صادق(ع) گفت: ای آب، او را فرو ببر!

فرو بُرد؛ باز بالا آورد.

گفت: یابن رسول الله، به فریادم برس!

امام‌صادق(ع) بار دیگرگفت: ای آب، او را فرو ببر!

همچنان او را فرو می‌بُرد و بالا می‌آورد، چندین بار. چون امیدش از خلایق به‌یک‌باره قطع شد، این بار گفت: یا الهی، به فریادم برس!

امام‌صادق(ع) گفت: او را بیرون بیاورید!

بیرون آوردند و مدتی گذشت تا آرام شد. پس گفتند: خدا را دیدی؟

گفت: تا امید به غیر از خدا داشتم در نادانی ‌بودم. وقتی به‌کلّی پناه به او بردم و درمانده شدم، نوری در دلم شکل گرفت. آنجا نگاه کردم. آنچه را که به دنبالش بودم پیدا کردم. و تا درمانده نشدم آن نبود. او کسی است که درمانده چون بخوانَدَش پاسخ می‌دهد.

صادق گفت: تا صادق می‌گفتی، نادرست بودی. اکنون نور را نگه‌دار که خدای بزرگ و بلندمرتبه، آنجاست و هر که بگوید که خدای بزرگ و بلندمرتبه ، بر چیزی است یا در چیزی است و از چیزی است، کافر است.

فرید الدّین عطّار نیشابوری، تذکرة الاولیاء، ص 16.

 

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

قناعت به قلیل

قناعت به قلیل

No image

شش خصلت بی زبان

آزار دوستان او

آزار دوستان او

فتنه از توست

فتنه از توست

پر بازدیدترین ها

خدا کجاست؟

خدا کجاست؟

معرفت حق

معرفت حق

خشنودی مادر

خشنودی مادر

در پی روزی حلال

در پی روزی حلال

Powered by TayaCMS