تحلیل کارکردی سبک زندگی اقتصادی مطلوب در اسلام

تحلیل کارکردی سبک زندگی اقتصادی مطلوب در اسلام

تحلیل کارکردی سبک زندگی اقتصادی مطلوب در اسلام

محمدجواد توکلی

امید ایزانلو؟

چکیده

نظام های اقتصادی تحلیل های متفاوتی از کارکرد سبک زندگی اقتصادی مورد نظر خود دارند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی کارکرد سبک زندگی اقتصادی مطلوب در اسلام در مقایسه با کارکرد سبک زندگی اقتصادی در دولت رفاه می پردازد. بنا به فرضیه مقاله سبک زندگی اقتصادی اسلامی به واسطه ترویج سه الگوی متمایز ولی تکمیل کننده تولید نافع، مصرف حد كفاف و انفاق مازاد درآمد، کاراتر، عادلانه تر و پایدارتر از سبک زندگی اقتصادی در الگوی دولت رفاه است. بر اساس یافته های پژوهش، الگوی سبک زندگی اقتصادی دولت رفاه به واسطه تحریک همزمان انگیزه تولید و مصرف، فشار زیادی را به منابع اقتصادی وارد نموده و با کسرهای ممتد بازتوزیعی مواجه است. در مقابل، الگوی سبک زندگی اقتصادی اسلامی به صورت همزمان به تحریک توليد نافع، کنترل مصرف در حدف كفاف و تشویق انفاق مازاد درآمد در راه خدا می پردازد. این الگو نه تنها باعث افزایش کارآیی و کمک به حفظ منابع زیست محیطی می شود؛ بلکه با س رازیر کردن مازاد درآمد افراد به س مت فقرا با کمترین هزینه ممکن به بهبود عدالت توزیعی کمک می نماید. از این رو، سبک زندگی اقتصادی اسلامی به واسطه تحقق هم زمان کارآیی، عدالت و پایداری نسبت به سبک زندگی اقتصادی دولت رفاه برتر است. واژگان کلیدی: سبک زندگی اقتصادی، اقتصاد اسلامی، دولت رفاه، تولید، توزیع، مصرف.

Tavakoli@iki.ac.ir

١. استادیار گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ۲. دانشجوی دکتری اقتصاد نظری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی تاریخ پذیرش : ۹۴/۹/۱۶

(نویسنده مسئول)omidezanlo@gmail.com تاریخ تأیید: ۹۴/۱۱/۴

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

چکیده رسیدن به سبک زندگی مطلوب اسلام و ارزیابی سبک زندگی موجود در جوامع مسلمان در گرو دانستن شاخص های زندگی اسلامی است.
Powered by TayaCMS