تحليل ابعاد و مؤلفه های تربیتی سبک زندگی زمینه ساز

تحليل ابعاد و مؤلفه های تربیتی سبک زندگی زمینه ساز

تحليل ابعاد و مؤلفه های تربیتی سبک زندگی زمینه ساز

ظهور در مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم وتربیت رسمی و عمومی ایران

حسن نجفی

حسن ملكي

مهدی سبحانی نژاد

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ایران از لحاظ میزان توجه به ابعاد و مؤلفه های تربیتی سبک زندگی زمینه ساز ظهور است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتواست و رویکرد آن نیز کاربردی به شمار می رود. جامعه پژوهشی، متن سند مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ایران، مصوب آذر ماه ۱۳۹۰ است که با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و محدودیت جامعه آماری، از نمونه گیری صرف نظر شده و سند مذکور به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار اندازه گیری، چک

لیست تحلیل محتوای محقق ساخته بوده و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی انتروپی شانون، بررسی شده اند. عمده ترین یافته های پژوهش عبارت اند از:

.(hnajafih@yahoo.com)

. دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران (نویسنده مسئول)

. استاد گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ٣. دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران.

WWW.noormags.ir

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

چکیده رسیدن به سبک زندگی مطلوب اسلام و ارزیابی سبک زندگی موجود در جوامع مسلمان در گرو دانستن شاخص های زندگی اسلامی است.
Powered by TayaCMS