تحليل ابعاد و مؤلفه های تربیتی سبک زندگی زمینه ساز

تحليل ابعاد و مؤلفه های تربیتی سبک زندگی زمینه ساز

تحليل ابعاد و مؤلفه های تربیتی سبک زندگی زمینه ساز

ظهور در مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم وتربیت رسمی و عمومی ایران

حسن نجفی

حسن ملكي

مهدی سبحانی نژاد

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ایران از لحاظ میزان توجه به ابعاد و مؤلفه های تربیتی سبک زندگی زمینه ساز ظهور است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتواست و رویکرد آن نیز کاربردی به شمار می رود. جامعه پژوهشی، متن سند مبانی نظری تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی ایران، مصوب آذر ماه ۱۳۹۰ است که با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و محدودیت جامعه آماری، از نمونه گیری صرف نظر شده و سند مذکور به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار اندازه گیری، چک

لیست تحلیل محتوای محقق ساخته بوده و نتایج پژوهش با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی انتروپی شانون، بررسی شده اند. عمده ترین یافته های پژوهش عبارت اند از:

.(hnajafih@yahoo.com)

. دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران (نویسنده مسئول)

. استاد گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ٣. دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران.

WWW.noormags.ir

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

تبيين سبک زندگی مؤمنانه براساس خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه

از دیدگاه نهج البلاغه، انسان دارای سه مرتبه و نشئه وجودی است؛ نشئه روحانی و عقلی، برزخی و قلبی و دنیایی و مادی.
No image

بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با همدلی و امیدواری در نوجوانان

چکیده این پژوهش، به بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی، با همدلی و امیدواری در نوجوانان، به روش توصیفی- همبستگی می پردازد.
No image

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیتهای سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است.
No image

بررسی دستاوردهای روان شناختی سبک زندگی انتظار

به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.
No image

بررسی جایگاه علم در سبک زندگی قرآنی

در بافت سبک زندگی قرآنی علم نقش سازنده و بسیار بالایی در ترسیم و تحقق آن دارد.

پر بازدیدترین ها

No image

مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

چکیده رسیدن به سبک زندگی مطلوب اسلام و ارزیابی سبک زندگی موجود در جوامع مسلمان در گرو دانستن شاخص های زندگی اسلامی است.
No image

بررسی جایگاه علم در سبک زندگی قرآنی

در بافت سبک زندگی قرآنی علم نقش سازنده و بسیار بالایی در ترسیم و تحقق آن دارد.
No image

بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با همدلی و امیدواری در نوجوانان

چکیده این پژوهش، به بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی، با همدلی و امیدواری در نوجوانان، به روش توصیفی- همبستگی می پردازد.
No image

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیتهای سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است.
Powered by TayaCMS