تبیین نقش و جایگاه اصل تربیتی " گذر از ظاهر به باطن" در سبک زندگی اسلامی و تأثیر آن بر شکل گیری تمدن نوین اسلامی

تبیین نقش و جایگاه اصل تربیتی " گذر از ظاهر به باطن" در سبک زندگی اسلامی و تأثیر آن بر شکل گیری تمدن نوین اسلامی

تبیین نقش و جایگاه اصل تربیتی " گذر از ظاهر به باطن" در سبک زندگی اسلامی و تأثیر آن بر شکل گیری تمدن نوین اسلامی

حسین جعفریان * محمد حسن میرزا محمدی * دریافت مقاله: ۹۴/۷/۲۳ پذیرش نهایی: ۹۴/۱۱/۱۸

چکیده

هدف پژوهش، جستجو درباره یک اصل تربیتی قرآنی تحت عنوان "گذر از ظاهر به باطن" است، که در سه محور چیستی این اصل، نقش و جایگاه آن در سبک زندگی اسلامی و تأثیرش بر شکل گیری تمدن نوین اسلامی تکمیل می شود. در این پژوهش، که از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده، یافته ها حاکی است که اولا، این اصل، تربیتی و قرآنی است که با توجه به آموزه های قرآنی مبنی بر ظاهر و باطن داشتن عالم، روشهایی از جمله روش تجربی، عقلانی و شهودی برای دستیابی به باطن راهگشاست. ثانیا در سه حوزه آموزش و پرورش، خانواده و رسانه، که از عناصر مهم سبک زندگی است به ترتیب، توجه به آموزش معنا گرا در عین توجه به آموزش واقعگرا با ابزار و روشهای متناسب برای عبور از واقع به معنا، تربیت عقلانی و بصیرت آفرین، تولید برنامه های عمق دار و تعقلی به جای برنامه های مروج نیازهای سطحی و ظاهری در رسانه استنتاج می شود. ثالثا در شکل گیری تمدن نوین اسلامی انتخاب این اصل به عنوان اصل معرفت شناختی استعلایی، که به حقیقت عالم رهنمون می شود در مقابل معرفتهای برخاسته از اومانیسم و ماده گرایی دنیای غرب، که باعث توقف انسان در سطح پدیده ها می گردد، ضرورت می یابد. کلید واژه ها: گذر از ظاهر به باطن، سبک زندگی اسلامی، تمدن نوین اسلامی

* نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد

h110naeem@gmail.com

mirzamohammadi@shahed.ac.ir

** دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد

WWW.noormags.ir

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

چکیده رسیدن به سبک زندگی مطلوب اسلام و ارزیابی سبک زندگی موجود در جوامع مسلمان در گرو دانستن شاخص های زندگی اسلامی است.
Powered by TayaCMS