بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

سید ناصر حجازی هابیل حیدرخانی

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۹/۷ تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۲/۳/۱۳۹۳

چکیده

جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیتهای سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است. در این پژوهش با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سوال اصلی هستیم که چه رابطه ای بین میزان دین داری و ابعاد مختلف سبک زندگی از دیدگاه جوانان شهر اصفهان وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر شهر اصفهان می باشد که تعداد ۳۷۲ نفر از جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال این شهر به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. در جهت پاسخگویی به سوال اصلی این پژوهش، به بررسی و تحلیل متغیرهای دین داری در سه بعد مناسکی، پیامدی و اعتقادی، سن، وضعیت تأهل و تحصیلات به عنوان متغیرهای مستقل و سبک زندگی به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان دین داری و سبک زندگی (بعد هنجارهای مصرف) رابطه وجود دارد؛ بین میزان دین داری و سبک زندگی (بعد روابط بین شخصی) رابطه وجود دارد؛ بین دین داری و میزان کل سبک زندگی رابطه وجود دارد؛ سبک زندگی پاسخگویان برحسب تحصیلات آنان متفاوت است؛ سبک زندگی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل آنان متفاوت است. اما بین متغیرهای دین داری و بعد مدیریت بدن سبک زندگی و هم چنین سن و سبک زندگی ارتباط معناداری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، دین داری، مدیریت بدن، هنجارهای مصرف، روابط بین شخصی

مقدمه

بعد از جنگ جهانی دوم، سطح مصرفی زندگی مردم افزایش یافت و مصرف گرایی رواج پیدا کرد. در

جریان رواج مصرف گرایی و امکان انتخاب و گزینش کالاها، افراد صاحب سبک زندگی شدند. نشانه های

.. عضو هیات علمی و دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان - ایران. ۲. دانشجوی دکتری جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران، مدرس دانشگاه آیت الله بروجردی شهر بروجرد- ایران.

WWW.noormags.ir

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیتهای سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است.
Powered by TayaCMS