بررسی الگوی آرمانی سبک زندگی از دیدگاه مکتب اسلام

بررسی الگوی آرمانی سبک زندگی از دیدگاه مکتب اسلام

هادی حسن دوست فرخانی*

امید رضایی**

داوود حسن دوست فرخانی***

 چکیده

امروزه متناسب با پیشرفت و تحول در حوزه های مختلف و گذار جوامع از شکل سنتی به مدرن، شاهد شکل گیری سبک های جدید زندگی هستیم. سبک زندگی، درواقع، شکل دهنده هویت گروهی و اجتماعی افراد است. تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه در جامعه ما صورت گرفته است توجه کمی به باورها و ارزشهای فرهنگی برخاسته از مکتب اسلام داشته و صرفا به بیان نظریه های غربی در این حوزه و ذکر عوامل مؤثر بر آن اکتفا کرده اند. از این رو، در این مقاله با مبنا قرار دادن روش تحقیق کیفی از نوع تحلیلی - توصیفی، و با هدف بررسی الگوی آرمانی سبک زندگی از منظر مذهب اسلام و خاصه مکتب تشیع، بر آن شدیم تا ابتدا با بررسی دقیق نظریه های مربوط، سه شاخصه اصلی سبک زندگی الگوی رفتار، مدیریت بدن و الگوی مصرف) را برداشت کرده و در ادامه، در ارتباط با هر مقوله، گزاره هایی را که بیان کننده دیدگاه مکتب اسلام باشد بیان نماییم. در پایان پس از جمع بندی و نتیجه گیری مطالب، یافته ها حاکی از لزوم جامعه پذیری و نهادینه کردن الگوی سبک زندگی اسلامی در جهت شکل دادن به ساختار نگرشی نسل جوان بر این مبنا بود.

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی، مکتب اسلام، سلامت اجتماعی، جامعه شناسی فرهنگ.

 

* کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

** دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد 

***کارشناس برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

 

لینک دانلود مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

چکیده رسیدن به سبک زندگی مطلوب اسلام و ارزیابی سبک زندگی موجود در جوامع مسلمان در گرو دانستن شاخص های زندگی اسلامی است.
Powered by TayaCMS