اثربخشی آموزش سبک زندگی مبتنی برمهدویت در بهزیستی روان شناختی و معنوی دانش آموزان

اثربخشی آموزش سبک زندگی مبتنی برمهدویت در بهزیستی روان شناختی و معنوی دانش آموزان

سیدمحمد سیدکلان1

على رضایی شریف2

چکیده این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی سبک زندگی مبتنی بر مهدویت در بهزیستی روان شناختی و معنوی دانش آموزان پسر سال سوم دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر اردبیل صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، همه دانش آموزان پسر سال سوم دوره اول متوسطه در سال ۱۳۹۳ را دربر می گیرد که پیش آزمون بر روی ۱۲۰ نفر از آنان اجرا شد و از بین آنها ۴۶ نفر دانش آموز که پایین ترین نمره را در آزمون سبک زندگی اسلامی کسب کردند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس افراد نمونه به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش» و «گواه»، جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش، شامل پرسشنامه های سبک زندگی اسلامی فرم کوتاه کاویانی، بهزیستی روان شناختی ریف و بهزیستی معنوی دهشیری بود.

طرح تحقیق از پیش آزمون - پس آزمون را گروه کنترل و پیگیری برعهده داشت. آموزش سبک زندگی مبتنی بر مهدویت، در هشت جلسه پنجاه دقیقه ای، فقط در مورد گروه آزمایش اعمال شد. برای تجزیه و تحلیل داده های آزمون، از روش آماری تحلیل واریانس (MANCOVA) با استفاده

 

1. (دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل (نویسنده مسئول M.siedkalan@gmail.com

٢. استادیار دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

 

لینک دانلود مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

چکیده رسیدن به سبک زندگی مطلوب اسلام و ارزیابی سبک زندگی موجود در جوامع مسلمان در گرو دانستن شاخص های زندگی اسلامی است.
Powered by TayaCMS