اثربخشی آموزش سبک زندگی مبتنی برمهدویت در بهزیستی روان شناختی و معنوی دانش آموزان

اثربخشی آموزش سبک زندگی مبتنی برمهدویت در بهزیستی روان شناختی و معنوی دانش آموزان

سیدمحمد سیدکلان1

على رضایی شریف2

چکیده این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی سبک زندگی مبتنی بر مهدویت در بهزیستی روان شناختی و معنوی دانش آموزان پسر سال سوم دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر اردبیل صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، همه دانش آموزان پسر سال سوم دوره اول متوسطه در سال ۱۳۹۳ را دربر می گیرد که پیش آزمون بر روی ۱۲۰ نفر از آنان اجرا شد و از بین آنها ۴۶ نفر دانش آموز که پایین ترین نمره را در آزمون سبک زندگی اسلامی کسب کردند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس افراد نمونه به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش» و «گواه»، جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری این پژوهش، شامل پرسشنامه های سبک زندگی اسلامی فرم کوتاه کاویانی، بهزیستی روان شناختی ریف و بهزیستی معنوی دهشیری بود.

طرح تحقیق از پیش آزمون - پس آزمون را گروه کنترل و پیگیری برعهده داشت. آموزش سبک زندگی مبتنی بر مهدویت، در هشت جلسه پنجاه دقیقه ای، فقط در مورد گروه آزمایش اعمال شد. برای تجزیه و تحلیل داده های آزمون، از روش آماری تحلیل واریانس (MANCOVA) با استفاده

 

1. (دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل (نویسنده مسئول M.siedkalan@gmail.com

٢. استادیار دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

 

لینک دانلود مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

تبيين سبک زندگی مؤمنانه براساس خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه

از دیدگاه نهج البلاغه، انسان دارای سه مرتبه و نشئه وجودی است؛ نشئه روحانی و عقلی، برزخی و قلبی و دنیایی و مادی.
No image

بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با همدلی و امیدواری در نوجوانان

چکیده این پژوهش، به بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی، با همدلی و امیدواری در نوجوانان، به روش توصیفی- همبستگی می پردازد.
No image

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیتهای سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است.
No image

بررسی دستاوردهای روان شناختی سبک زندگی انتظار

به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.
No image

بررسی جایگاه علم در سبک زندگی قرآنی

در بافت سبک زندگی قرآنی علم نقش سازنده و بسیار بالایی در ترسیم و تحقق آن دارد.

پر بازدیدترین ها

No image

تبيين سبک زندگی مؤمنانه براساس خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه

از دیدگاه نهج البلاغه، انسان دارای سه مرتبه و نشئه وجودی است؛ نشئه روحانی و عقلی، برزخی و قلبی و دنیایی و مادی.
No image

مروری بر شاخص های سبک زندگی اسلامی

چکیده رسیدن به سبک زندگی مطلوب اسلام و ارزیابی سبک زندگی موجود در جوامع مسلمان در گرو دانستن شاخص های زندگی اسلامی است.
No image

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیتهای سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است.
No image

بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با همدلی و امیدواری در نوجوانان

چکیده این پژوهش، به بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی، با همدلی و امیدواری در نوجوانان، به روش توصیفی- همبستگی می پردازد.
Powered by TayaCMS