بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

سید ناصر حجازی هابیل حیدرخانی

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۹/۷ تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۲/۳/۱۳۹۳

چکیده

جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیتهای سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است. در این پژوهش با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سوال اصلی هستیم که چه رابطه ای بین میزان دین داری و ابعاد مختلف سبک زندگی از دیدگاه جوانان شهر اصفهان وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر شهر اصفهان می باشد که تعداد ۳۷۲ نفر از جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال این شهر به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. در جهت پاسخگویی به سوال اصلی این پژوهش، به بررسی و تحلیل متغیرهای دین داری در سه بعد مناسکی، پیامدی و اعتقادی، سن، وضعیت تأهل و تحصیلات به عنوان متغیرهای مستقل و سبک زندگی به عنوان متغیر وابسته پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان دین داری و سبک زندگی (بعد هنجارهای مصرف) رابطه وجود دارد؛ بین میزان دین داری و سبک زندگی (بعد روابط بین شخصی) رابطه وجود دارد؛ بین دین داری و میزان کل سبک زندگی رابطه وجود دارد؛ سبک زندگی پاسخگویان برحسب تحصیلات آنان متفاوت است؛ سبک زندگی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل آنان متفاوت است. اما بین متغیرهای دین داری و بعد مدیریت بدن سبک زندگی و هم چنین سن و سبک زندگی ارتباط معناداری مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، دین داری، مدیریت بدن، هنجارهای مصرف، روابط بین شخصی

مقدمه

بعد از جنگ جهانی دوم، سطح مصرفی زندگی مردم افزایش یافت و مصرف گرایی رواج پیدا کرد. در

جریان رواج مصرف گرایی و امکان انتخاب و گزینش کالاها، افراد صاحب سبک زندگی شدند. نشانه های

.. عضو هیات علمی و دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان - ایران. ۲. دانشجوی دکتری جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران، مدرس دانشگاه آیت الله بروجردی شهر بروجرد- ایران.

WWW.noormags.ir

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

تبيين سبک زندگی مؤمنانه براساس خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه

از دیدگاه نهج البلاغه، انسان دارای سه مرتبه و نشئه وجودی است؛ نشئه روحانی و عقلی، برزخی و قلبی و دنیایی و مادی.
No image

بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با همدلی و امیدواری در نوجوانان

چکیده این پژوهش، به بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی، با همدلی و امیدواری در نوجوانان، به روش توصیفی- همبستگی می پردازد.
No image

بررسی رابطه میزان دین داری و سبک زندگی جوانان

جهت گیری جامعه شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیتهای سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و جمعی است.
No image

بررسی دستاوردهای روان شناختی سبک زندگی انتظار

به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.
No image

بررسی جایگاه علم در سبک زندگی قرآنی

در بافت سبک زندگی قرآنی علم نقش سازنده و بسیار بالایی در ترسیم و تحقق آن دارد.

پر بازدیدترین ها

سبک زندگی اسلامی ایرانی

سبک زندگی اسلامی ایرانی

سبک زندگی اسلامی ایرانی به قلم دکتر احمد حسین شریفی که دارای ۲۵۶ صفحه میباشد منتشر شد.
معرفی کتاب «دین و سبک زندگی دینی»

معرفی کتاب «دین و سبک زندگی دینی»

در کتاب «دین و سبک زندگی»، مؤلف اثر کوشیده است تا ـ ضمن بررسی نظری دین و تعالیم و معارف آن درباره سبک زندگی ـ به بررسی نظریه‌های مختلف موجود در باب سبک زندگی در غرب امروز و جایگاه دینی در آن‌ها بپردازد...
 معرفی کتاب سبک زندگی  رضوی

معرفی کتاب سبک زندگی رضوی

جلد نخست این مجموعه که به بررسی و تحلیل روابط میان فردی پرداخته است در دو فصل تألیف شده است: فصل اول به «الگوهای رفتاری» و فصل دوم به «آیین دوستی و همنشینی» اختصاص یافته است...
Powered by TayaCMS