بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با همدلی و امیدواری در نوجوانان

بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با همدلی و امیدواری در نوجوانان

بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با همدلی و امیدواری در نوجوانان

که سیدمحمدحسن فاطمی اردستانی / کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکدة أصول الدین تهران

fatemiardestani@gmail.com

شیما پژوهینیا / دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی محمود اسلامی / کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامشهر معصومه کفیلی یوسف آباد / کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهراني دریافت: ۱۳۹۴/۲/۱۴-پذیرش: ۱۳۹۴/۷/۱۴

چکیده این پژوهش، به بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی، با همدلی و امیدواری در نوجوانان، به روش توصیفی- همبستگی می پردازد. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم و سوم دوره دوم متوسطه شهر تهران، در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بودند که ۳۸۰ دانش آموز به عنوان نمونه آماری، از میان آنها به روش نمونه گیری خوشهای چند مرحله ای، انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های سبک زندگی اسلامی، همدلی و امیدواری استفاده شد. بر طبق نتایج حاصل از پژوهش، بین نمره کلی سبک زندگی اسلامی با همدلی و امیدواری در نوجوانان، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، نشان داد که سبک زندگی اسلامی و برخی شاخصهای آن می توانند میزان همدلی و امیدواری را در نوجوانان تبیین کنند. به عبارت دیگر، می توان گفت: هر چه میزان پایبندی نوجوانان به سبک زندگی اسلامی بیشتر باشد، میزان همدلی و امیدواری در آنها بیشتر خواهد بود. بنابراین، با ارتقای سبک زندگی اسلامی و تقویت اعتقادات دینی، می توان سطح امید و همدلی را در نوجوانان افزایش داد. کلیدواژهها: سبک زندگی اسلامی، همدلی، امیدواری و نوجوانان.

_Vol. No.4, Winter, 2017

Ravanshenasi-va-Din

WWW.noormags.ir

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

معرفی کتاب مفاتیح الحیات

معرفی کتاب مفاتیح الحیات

موضوعات این کتاب در ۵ بخش موضوعی تقسیم‌بندی شده و بیش از ۶ هزار حدیث در آن بکار رفته است. کتاب از فصل‌های متعددی تشکیل شده و در هر فصل احادیث معتبری در خصوص موضوعات آن فصل ارائه شده است...
معرفی کتاب «دین و سبک زندگی دینی»

معرفی کتاب «دین و سبک زندگی دینی»

در کتاب «دین و سبک زندگی»، مؤلف اثر کوشیده است تا ـ ضمن بررسی نظری دین و تعالیم و معارف آن درباره سبک زندگی ـ به بررسی نظریه‌های مختلف موجود در باب سبک زندگی در غرب امروز و جایگاه دینی در آن‌ها بپردازد...
سبک زندگی اسلامی ایرانی

سبک زندگی اسلامی ایرانی

سبک زندگی اسلامی ایرانی به قلم دکتر احمد حسین شریفی که دارای ۲۵۶ صفحه میباشد منتشر شد.
Powered by TayaCMS