ویژگیهای انسان تربیت یافته (فرهیخته) در بعد عاطفی از منظر قرآن کریم

ویژگیهای انسان تربیت یافته (فرهیخته) در بعد عاطفی از منظر قرآن کریم

 

فریبا هاشمی نسب؛ دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر سید حمیدرضا علوی؛ استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

انسان گمشده در راه مانده امروز، در وجودش استعدادهای بالقوه ای دارد که باید شکوفا شوند و به فعلیت برسند تا بتواند در مسیر درست گام بردارد و به سر منزل مقصود برسد. کامل ترین و با ارزش ترین منبعی که چگونگی پرورش این استعدادها را به تصویر کشیده است، قرآن کریم است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و شرح ویژگی های انسان تربیت یافته در بعد عاطفی از دیدگاه قرآن کریم است، برای این منظور، با استفاده از روش کتابخانه ای از طریق مراجعه به قرآن، کتب معتبر و سایر آثار مکتوب اعم از کاغذی و الکترونیکی اطلاعاتی در این زمینه جمع آوری گردیده و با شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی آیات قرآن در زمينه بعد عاطفی آدمی پرداخته شد. نتایج حاصل از این بررسی، بیانگر آن است که در بینش قرآنی، انسان توانمندی های مختلفی دارد که با پروراندن این بعد، می تواند آراسته به خصایلی چون مهربانی، آرامش، دوستداری، عفو و گذشت گردد و با رشد و تعالی فطرت الهی خویش، مسیر درست زندگی را شناسایی کرده تا دچار انحراف و واماندگی نشود و به هدف آفرینش دست یابد.

واژه های کلیدی: انسان تربیت یافته، قرآن، بعد عاطفی، فطرت الهی، هدف

 

دانلود فایل مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS