مفهوم شناسی محرومیت در قرآن کریم

مفهوم شناسی محرومیت در قرآن کریم

مفهوم شناسی محرومیت در قرآن کریم

و نقش آن در رشد و تربیت انسان

زهرا عسگری * رضا علی نوروزی ** رضا محمدی چابکی * دریافت مقاله:

۹۵/۰۷/۱۶

پذیرش نهایی: ۹۵/۱۱/۱۵

چکیده

از آنجا که قرآن کریم بهترین پناه است در این پژوهش، فلسفه وجودی محرومیت و تأثیر آن در رشد و تربیت انسان از دیدگاه این کتاب آسمانی بررسی می شود؛ بدین منظور ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا آیات مرتبط با محرومیت به عنوان واحدهای تحلیل مشخص می شود؛ سپس واحدهای تحلیل در سه مقوله اصلی و نه مقوله فرعی مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت تأثیر محرومیت در رشد و تربیت انسان بیان می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد از دیدگاه قرآن کریم، یگانه مسیر بالفعل کردن استعدادهای بالقوه آدمی تلاشی آمیخته با رنج و سختی است که لزوما بر بستری از محرومیت شکل می گیرد. چنین تلاشی هویت انسان را شکل می دهد و چگونگی شخصیت او را مشخص می کند. همان گونه که ورزیدگی تن تنها در نتیجه ورزش و سختی دادن به جسم به دست می آید، رشد معنوی و تربیت انسان هم لزوما در رویارویی با سختی ها پدید می آید. کلیدواژه ها: محرومیت و انواع آن، رویارویی با محرومیت و آثار آن، فلسفه محرومیت در قرآن.

* نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت ** دانشیار دانشگاه اصفهان * * * استادیار دانشگاه شهید بهشتی

Asgari.za@gmail.com nowrozi.r@gmail.com rmrahy@gmail.com

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS