روشهای تربیت کودک تا هفت سالگی در اندیشه امام علی (علیه السلام)

روشهای تربیت کودک تا هفت سالگی در اندیشه امام علی (علیه السلام)

روشهای تربیت کودک تا هفت سالگی در اندیشه امام علی (علیه السلام)

غلامحسین رضایت ه فاطمه رضایت من دریافت مقاله: ۹۳/۱۱/۱۴

پذیرش نهایی: ۹۴/۹/۴

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی روشهای تربیت کودک تا هفت سالگی در اندیشه امام علی (ع) بود. در راستای دستیابی به این هدف یک سؤال کلی و دو سؤال فرعی طراحی شد. روش این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که برای تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شد. مواد و محتوای این تحقیق کتابهای ارزشمند نهج البلاغه و غررالحکم بود. در این مقاله ابتدا مفهوم تربیت و روشهای تربیت، تبیین، و سپس در پاسخ به سؤال اول روشهای تربیتی پر مبنای دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از روش تحلیل محتوا استخراج شد. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد که روشهای تربیتی در اندیشه امام علی (ع) شامل بازده روش الگوسازی، محبت، امر به معروف و نهی از منکر، پند و اندرز، داستان، عادت دادن، تشویق، تنبیه، استفاده از مثل، دعا و نیایش و جهاد بود. در ادامه و در پاسخ سؤال دوم، که روشهای تربیتی مناسب برای کودک تا هفت سالگی کدام است، روش تربیت از طریق جهان حذف شد که متناسب با وضع کودک تا هفت سالگی نت کلید واژه ها: روشهای تربیت، روشهای تربیت از نظر امام علی (ع)، تربیت اسلامی

Powered by TayaCMS