تعميم‌پذیری روش‌های تربیت الهی در قرآن

تعميم‌پذیری روش‌های تربیت الهی در قرآن

سید علی حسینی زاده *

على فتحی*

چکیده قرآن کریم کتاب تربیتی است که خداوند متعال، در آن هم به طور مستقیم از روشهایی برای تربیت پیامبر اکرم علی و سایر مردم استفاده کرده است و هم روشهایی را به پیامبر و دیگران برای تربیت آموخته است. هدف این پژوهش بررسی این مسئله است که آیا مربیان انسانی می توانند از روش های تربیتی خداوند در قرآن کریم به منظور تربیت انسانها استفاده کنند یا اینکه روش های تربیت قرآن کریم ویژه خداوند است و مربیان انسانی نمی توانند در تربیت از آنها استفاده کنند؟ این تحقیق برای پاسخ به این پرسش از روش تحلیل و تفسیر آیات قرآنی استفاده کرده و به هشت دسته دلیل بر جواز استفاده مربیان از روش های تربیت الهی در قرآن کریم دست یافته است که عبارتند از: هدف تربیتی و هدایتی قرآن، عمومیت و عقلایی بودن زبان قرآن، توصیه به تدبر و تفکر در آیات قرآنی، دستور قرآن به تمسک به حبل الله، خلیفه بودن انسان برای خدا، الگو بودن پیامبر و جواز استفاده آن حضرت از روش های الهی و نظایر آن واژگان کلیدی: روش تربیتی، تربیت قرآنی، تربیت الهی، تعمیم پذیری، خليفة الله

* استادیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (نویسنده مسئول) Email: ali_hoseini@rihu.ac.ir

** استادیار گروه علوم قرآن پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاریخ دریافت: ۱۳۹۵  Email: Afathi@rihu.ac.ir

 

دانلود فایل مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS