تبیین سیره تربیتی امام صادق جهت ارائه الگویی برای سبک زندگی اسلامی

تبیین سیره تربیتی امام صادق جهت ارائه الگویی برای سبک زندگی اسلامی

سوسن کشاورز*

سینا ترکاشوند **

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر تبیین سیره تربیتی امام صادق به جهت ارائه الگویی برای سبک زندگی اسلامی است؛ زیرا یکی از الزامات تحقق جامعه دینی، شکل گیری سبک زندگی اسلامی از طریق ارائه و تبلیغ انواع سبک های زندگی مقبول و منطبق با آموزه های اسلامی است. سبک زندگی، نشان دهنده مجموعه جهت گیری های ارزشی، هنجارها، خواسته ها، تمایلات و شیوه های رفتاری جامعه است. روش مورد استفاده تحلیل محتوای کیفی است. این پژوهش حاکی از آن است که سیره تربیتی امام صادق به نشانگر توجه ایشان به تمامی ابعاد و ساحت های تربیتی اعتقادی، عبادی و اخلاقی؛ ساحت اجتماعی، سیاسی؛ ساحت زیستی و بدنی؛ ساحت اقتصادی و حرفه ای؛ ساحت زیبایی شناختی و هنری؛ ساحت علمی و فناورانه بوده و به همین دلیل به عنوان اسوه حسنه، قول و فعل و تقریر ایشان می تواند الگوی مطلوبی برای شکل بخشی به سبک زندگی آحاد جامعه باشد. متناظر با پیشنهاد کاویانی و بهره گیری ایشان از دیدگاه آدلر برای ارائه الگویی تجویزی برای سبک زندگی اسلامی و متناظر با محور تنه درخت سبک زندگی، میتوان با نظر به ابعاد مختلف ساحتهای تربیتی مطرح گردیده، نوع نگرش به هستی، نگرش به خود و نگرش به دیگران را برای شکل گیری سبک زندگی متربیان مبتنی بر سیره تربیتی امام تصویر نمود.

واژگان کلیدی: سیره تربیتی، امام صادق علیه السلام، سبک زندگی اسلامی

 

* استادیار دانشگاه خوارزمی Email: ss.keshavarz@yahoo.com

** دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول) Email: Sina.torkashvand663@gmail.com

 

دانلود فایل مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS