بررسی مفهوم امید در قرآن و روایات و نقش آن در تربیت انسان

بررسی مفهوم امید در قرآن و روایات و نقش آن در تربیت انسان

مجید خاری آرانی دانشجوی دکتری دانشگاه شاهد

اکبر رهنما دانشیار دانشگاه شاهد

زهرا علی اکبر زاده آرانی مربی و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

چکیده

امید در قرآن و روایات، حالتی نفسانی است که فرد امیدوار را به تلاش جدی وادارد. امید در زندگی دنیوی و اخروی نقشهای شگرفی دارد. در قرآن و روایات نیز فرد با امید به نصرت الهی، به آرامش در زندگی و تربیت خود دست می یابد. در این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از آیات و روایات، ضمن بیان مفهوم شناسی از امید و شناسایی انواع آن، با توجه به شاخصه های امید و جایگاه آن در تربیت به تحلیل تربیتی امید در قرآن و روایات پرداخته شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در قرآن دو نوع امید شامل امید صادق و کاذب به کار رفته است. امید آثاری در تعلیم و تربیت وزندگی فردی و اجتماعی و در مفهوم بهتر در حوزه های ارتباط با خود، دیگران و جهان بجا میگذارد که از جمله می توان به مواردی همچون فعالیت هدفمند، معرفی الگو، آرامش و آینده نگری اشاره کرد.

واژه های کلیدی: امید، تعلیم و تربیت، قرآن، روایات.

. دانشگاه شاهد، پست الکترونیک نویسنده مسئول :

Khari۳۲۲_m@yahoo.com

 

لینک دانلود مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS