بررسی رابطه استفاده از اینترنت، برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و هویت دینی دانش‌آموزان

بررسی رابطه استفاده از اینترنت، برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و هویت دینی دانش‌آموزان

دکتر آرمان حیدری

عباس رمضانی باصری

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه استفاده از ماهواره و اینترنت با هویت دینی دانش آموزان متوسطه شهر مرودشت است

روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.

جامعه آماری این مطالعه کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهر مرودشت در س ال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بود که از این جامعه تعداد ۳۷۰ نفر با استفاده از جدول لين و روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه بود. یک پرسشنامه محقق ساخته در زمینه بررسی میزان استفاده از اینترنت و برنامه های ماهواره ای و پرسشنامه دیگر پرسشنامه هویت دینی بود که روایی و پایایی این پرسشنامه ها توسط ملاکهای روانسنجی احراز شد. داده های حاصله در دو سطح توصیفی با استفاده از فراوانی، درصد و محاسبه ضریب همبستگی در سطح استنباطی با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصله حاکی از این است که همبستگی هر دو متغیر استفاده از اینترنت و ماهواره با هر سه بعد هویت دینی دانش آموزان منفی و معنادار است. بالاترین همبستگی بین متغیر استفاده از برنامه های اینترنت با ابعاد هویت دینی، به ترتیب، در ابعاد عملی، احساسی و اعتقادی بوده است.

همین طور بالاترین همبستگی بین متغیر استفاده از برنامه های ماهواره با ابعاد هویت دینی، به ترتیب، در ابعاد عملی، احساسی و اعتقادی بوده است. بدین ترتیب می توان گفت استفاده بیشتر از رسانه های ماهواره و اینترنت در راستای کاهش هویت دینی دانش آموزان متوسطه شهرستان مرودشت در ابعاد سه گانه عملی، احساسی و اعتقادی بوده است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS