بررسی رابطه استفاده از اینترنت، برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و هویت دینی دانش‌آموزان

بررسی رابطه استفاده از اینترنت، برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و هویت دینی دانش‌آموزان

دکتر آرمان حیدری

عباس رمضانی باصری

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه استفاده از ماهواره و اینترنت با هویت دینی دانش آموزان متوسطه شهر مرودشت است

روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است.

جامعه آماری این مطالعه کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهر مرودشت در س ال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بود که از این جامعه تعداد ۳۷۰ نفر با استفاده از جدول لين و روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه بود. یک پرسشنامه محقق ساخته در زمینه بررسی میزان استفاده از اینترنت و برنامه های ماهواره ای و پرسشنامه دیگر پرسشنامه هویت دینی بود که روایی و پایایی این پرسشنامه ها توسط ملاکهای روانسنجی احراز شد. داده های حاصله در دو سطح توصیفی با استفاده از فراوانی، درصد و محاسبه ضریب همبستگی در سطح استنباطی با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصله حاکی از این است که همبستگی هر دو متغیر استفاده از اینترنت و ماهواره با هر سه بعد هویت دینی دانش آموزان منفی و معنادار است. بالاترین همبستگی بین متغیر استفاده از برنامه های اینترنت با ابعاد هویت دینی، به ترتیب، در ابعاد عملی، احساسی و اعتقادی بوده است.

همین طور بالاترین همبستگی بین متغیر استفاده از برنامه های ماهواره با ابعاد هویت دینی، به ترتیب، در ابعاد عملی، احساسی و اعتقادی بوده است. بدین ترتیب می توان گفت استفاده بیشتر از رسانه های ماهواره و اینترنت در راستای کاهش هویت دینی دانش آموزان متوسطه شهرستان مرودشت در ابعاد سه گانه عملی، احساسی و اعتقادی بوده است.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

تربیت دینی، تربیت زمینه ساز، تربیت سکولار

تربیت دینی، تربیت زمینه ساز، تربیت سکولار

در این نوشتار، مفاهیم به ریشه های تاریخی و مراقبت به این تربیت دینی به عنوان تربیتی میشه باز برای در دست یابی به ایمان و ثمرات آن، و مقایسه این نوع تربیت یا آموزه های بسیکولار برای شناخت بهتر چالش عليا و آسيب ها بررسی می شود.
خاستگاه تربیتی مدارا در قرآن کریم و سیره معصومین علیهم السلام

خاستگاه تربیتی مدارا در قرآن کریم و سیره معصومین علیهم السلام

مدارا از اصول اساسی زندگی اجتماعی است که در آموزه های قرآنی و حدیثی توجه ویژه به آن شده است.پرداختن به این اصل اساسی در دنیای کنونی که سازوکارهای مدرن امواج گستر، حصارهای جغرافیایی، عقیدتی، فرهنگی و ... را فرو ریخته است. اهمیت آن را دو چندان پیدا می کند.
رابطه تعلیم و تربیت از منظر قرآن

رابطه تعلیم و تربیت از منظر قرآن

این نوشتار نسبت تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم را به کاوش نشسته است

پر بازدیدترین ها

No image

بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ابعاد مختلف زندگی

شبکه های اجتماعی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت.
No image

آسیب های نو پدید؛ شبکه های اجتماعی مجازی در کمین خانواده ی ایرانی

در این مقاله پس از طرح جایگاه خانواده به عنوان مهم ترین واحد اجتماعی، پدیدآیی فن آوری های اطلاعات و ارتباطات، ظهور اینترنت و گسترش فراگیر شبکه های اجتماعی و طرح آنها در قالب فرصت ها و تهدیدها به آسیب های نو پدید ناشی از ماهواره، بازی های رایانه ای، تلفن همراه و اینترنت پرداخته شده است.
Powered by TayaCMS