اصول تربیت توحیدی براساس آموزه های قرآن و ائمه اطهار علیهم السلام

اصول تربیت توحیدی براساس آموزه های قرآن و ائمه اطهار علیهم السلام

کیومرث قیصری گودرزی*

منصور خوشخویی**

احمد سلحشوری***

چکیده

هدف از این مقاله بررسی و استخراج اصول تربیت توحیدی براساس آموزه های قرآن و ائمه اطهاره است. یکی از چالش های اساسی و مسائل نظام تربیت رایج، عدم استقرار نگرش جامع توحیدی در متربی است که این نقیصه خود را در فضای پر تردید عصر حاضر بیش از گذشته نمایان کرده است؛ اگرچه به توحید به عنوان غایت نهایی تربیت اسلامی تأکید فراوان و مکرری شده است؛ اما نظام تربیتی رایج تنها در مراحل اولیه تربیت به ارائه مطالبی سطحی در باب توحید می پردازد و در سایر مراحل تربیتی به این اصل اساسی و بنیادین آنچنان که لازم و شایسته است توجه نمی شود. این مقاله با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استنتاجی به واکاوی متون اسلامی در رابطه با توحید و تربیت می پردازد و مبانی و اصول تربیت توحیدی را براساس آموزه های قرآن و ائمه اطهار استخراج می کند. با توجه به مبانی انسان شناسی توحیدی در مبنای فقر وجودی انسان، اصولی همچون اصل معرفت، ارتباط و اتصال، تمنا، پرهیز از کثرت گرایی، اخلاص و رضا و خشنودی بررسی و در ارتباط با مبنای صیرورت انسان به سوی خدا، به اصول انتخاب، همت بلند و اراده قوی، تناسب و هماهنگی، تعالی و استعلا، حرکت درونی و استمرار پرداخته شد و در پایان نیز اصول تذکر، محبت، گشودگی و زیبایی شناسی در رابطه با مبنای فطرت الهی و گرایش های درونی ویژه انسان بررسی گردید.

واژگان کلیدی: توحید، تربیت توحیدی، اصول تربیت توحیدی و تربیت اسلامی

 

k.gheysari@chmail.irدانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه بوعلی سینا (نویسنده مسئول): رایانامه*

** استادیار دانشگاه بوعلی سینا؛ رایانامه  khoshkhooei@basu.ac.ir

*** دانشیار دانشگاه بوعلی سینا رایانامه ah.salahshoor@gmail.com

 

لینک دانلود مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS