ارائه الگوی تربیت جنسی با تكيه بر دیدگاههای انديشمندان مسلمان

ارائه الگوی تربیت جنسی با تكيه بر دیدگاههای انديشمندان مسلمان

محمد مزيدي*

محمد خدمتیان **

چکیده

تربیت جنسی شاخه ای از تربیت است که به مباحثی نظیر کنترل و جهت دهی به میل جنسی، روابط سالم دختر و پسر، آمادگی برای ازدواج و آشنایی با حقوق و تکالیف خانوادگی می پردازد. هدف اصلی این مقاله، مقایسه دیدگاه های تنی چند از اندیشمندان مسلمان پیرامون تربیت جنسی و ارائه الگویی بر مبنای دیدگاه های آنان است. پارادایم پژوهش، کیفی و طرح تحقیق، غیر پیدایشی است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، هشت نفر از اندیشمندان مسلمان مورد مطالعه قرار گرفتند. روش گردآوری داده ها اسنادی است؛ بدین معنا که ضمن مراجعه به متون و نوشته های منسوب به این صاحب نظران یاد شده، داده های مورد نظر استخراج و با استفاده از روش تحلیل محتوای رابطه ای، تجزیه و تحلیل شدند. سرانجام با استفاده از روش مقایسه مستمر داده ها، مقوله های تربیت جنسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان در سه بخش اهداف، روش و محتوا، استنتاج شد و با مقایسه و تقابل آنها الگویی ارائه شد. هرچند اندیشمندان مسلمان دوره کودکی و نوجوانی را مدنظر داشته اند؛ اما تأكيد اصلی ایشان آماده سازی جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده می باشد. نتایج نشان میدهد که مباحث مربوط به اهداف و روش های تربیت جنسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، تطابق مناسبی با فضای فرهنگی عصر حاضر دارد، اما برخی از جنبه های محتوای تربیت جنسی مورد نظر آنها نیاز به تجدید نظر دارد.

واژگان کلیدی: اندیشمندان مسلمان، تربیت جنسی، اهداف، روش، محتوا.

 

* دانشیار دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)؛ رایانامهmmazidi52@gmail.com

** دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان؛  mohammadkhedmatiyan@yahoo.com

 

لینک دانلود مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS