ابعاد تفكر از منظر قرآن کریم و دلالتهای تربیتی آن در تربیت فکری کودکان و نوجوانان

ابعاد تفكر از منظر قرآن کریم و دلالتهای تربیتی آن در تربیت فکری کودکان و نوجوانان

نویسندگان:

سوسن کشاورز *

لیلا سرتیپ زاده **

 

چکیده یکی از ابعاد آموزش های قرآن کریم، دعوت به تفکر است تا مسیر دستیابی انسان به حیات طیبه هموار شود؛ از این رو مقاله پیش رو بر آن است تا با بهره مندی از آیات قرآن و برخی از مفاهیم ناظر بر تفکر، ابعاد تفکر را ذیل دو محور موضوعات تفکر و ملزومات آن ترسیم و سپس دلالت های آن را در تربیت فکری بررسی کند. روش مورد استفاده در این مقاله تحلیل و تفسیر مفهومی است.

یافته ها نشان می دهد که موضوعات تفکر شامل تفکر در آفریده های زمینی، آفریده های آسمانی، آفریده های مشترک زمین و آسمان، آفریده های دریایی، خود، تاریخ و سرنوشت ملت ها، کتاب الهی و ماهیت زندگی دنیا و آخرت و ملزومات آن نیز شامل همراهی اندیشه و علم، داشتن روح علمی، توانایی ارزیابی و قضاوت و آزادی فکر از قيد عادت های اجتماعی است. همچنین، گسترش نگرش آیهای به جهان، فراهم سازی امکان کسب معرفت از طریق منابع اصلی شناخت، گسترش مهارت های ادراکی و تقویت خودشناسی از جمله دلالت های ابعاد تفکر در تربیت فکری کودکان و نوجوانان هستند.

واژگان کلیدی: تفکر، کودکان و نوجوانان، دلالت های تربیتی، تعلیم و تربیت، قرآن کریم، موضوعات تفکر، ابعاد تفکر.

 

* استادیار دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)

** کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه امام صادق 

متن کامل مقاله را از اینجا دانلود کنید.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS