آموزش جنسی به کودک و نوجوان از دیدگاه اسلامی و مطالعات روانشناختی

آموزش جنسی به کودک و نوجوان از دیدگاه اسلامی و مطالعات روانشناختی

دکتر علی نقی فقیهی

دکتر محسن شکوهی یکتا

اکرم پرند

چکیده

آموزش جنسی یکی از موضوع های مهم در حوزهی تربیت است و در چگونگی شکل گیری شخصیت انسان نقش مهمی داشته، بر افکار، عواطف و رفتارهای انسان تأثیرگذار است. با وجود اهمیت این موضوع، به ویژه در کشور ما، برنامه های آموزشی مدون و مناسبی در این زمینه وجود ندارد و اغلب نوجوانان آگاهی های جنسی را از منابع نامناسب و با روشهای نادرست کسب کرده، اطلاعات کافی دربارهی این موضوع ندارند. در کشورهای غربی نیز با وجود آموزش های جنسی متنوع به نظر می رسد که هنوز، بسیاری از نوجوانان فاقد آگاهی های لازم در این زمینه اند. هدف مقاله ی حاضر بررسی اهداف، اصول، محتوا، شیوهها و فواید آموزش های مناسب جنسی در فرهنگ اسلام و تحقیقات روانشناختی است. در این مقاله، با بررسی متون اسلامی و پیشینه ی مطالعات روانشناختی، اهمیت و ضرورت آموزشهای جنسی، روشها و منابع مناسب آن و پیشگیری از انحرافات جنسی بررسی و در پایان، به نتیجه گیری درباره‌ی آموزش های جنسی پرداخته شده است.

واژه های کلیدی: آموزش جنسی، تربیت جنسی، انحرافات جنسی

 

* استادیار دانشگاه قم Email:an-faghihi@qom.ac.ir

** استادیار دانشگاه تهران 

*** دانشجوی دوره‌ی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران

 

لینک دانلود مقاله

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS