تأثير نادانی پدر در فرزند

تأثير نادانی پدر در فرزند

 مردی از دهی می‌گذشت، ناگهان بوی بدی به بینی‌اش رسید؛ از جوانی پرسید: این بوی بد از کجاست؟ جوان پاسخ داد: در همین نزدیکی، خری عمرش را به شما داده است و این بو، از آن حیوان مرده است؟ مرد، ناراحت شد و در راه به مردی سالخورده رسید و گفت: چرا مردم این ده، این اندازه بی تربیت هستند. از

پیرمرد پرسید: آن مرد، جریان گفت وگویش را با آن پسر نقل کرد. پیرمرد گفت: عجب! خیلی باید ببخشید، آن جوان، پسر من است و متوجه حرف زدن خود نشده است، چون هزار بار به او گفته‌ام که همه خرها را به یک چوب مران! باز به شما جسارت کرده است.

1- حکایت‌های تربیتی، ج ۲، ص ۸، رک. تربیت فرزند، حیدر قنبری.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

اثر تربيت در كودك

اثر تربيت در كودك

قاطعیت (قاطعیت در اصلاح اخلاق فرزند)

قاطعیت (قاطعیت در اصلاح اخلاق فرزند)

در بعضی اخلاقیات بچه‌ها، گاهی فسادی پیش می‌آید و این پیش میرود و مادر باید قاطعیت داشته و جراحی کند، مثلا می‌بیند فرزندش دیرآمده و در وسایل او عکس و علایمی میبیند که...
سعادت در رحم مادر

سعادت در رحم مادر

نظم و برنامه ریزی (تربیت فرزند)

نظم و برنامه ریزی (تربیت فرزند)

من بچه را چه طوری تربیت کنم تا منظم شود و روی برنامه پیش برود! شما خودتان را منظم کنید، بچه خودش خودبه‌خود منظم می‌شود.
حریم و حرمت (تربیت فرزند)

حریم و حرمت (تربیت فرزند)

سعی کنید بین شما و بچه شما یک رودربایستی وجود داشته باشد و این رودربایستی را سعی کنید حفظ شود. خجالت و شرم حضوری را حتماً در میان داشته باشید و در این صورت اگر حرکت ناخوشایندی از او دیدید به او مستقیماً نگویید...
Powered by TayaCMS