تحلیل نظری بر تأثیر و تأثر متقابل جهانی‌شدن با هویت دینی

تحلیل نظری بر تأثیر و تأثر متقابل جهانی‌شدن با هویت دینی

 مقصود امین­خندقی[1]

عاطفه محمدجانی اسرمی[2]

چکیده

در عصر حاضر وقوع پدیده جهانی‌شدن کلیه شئون زندگی بشری از جمله: اقتصاد، سیاست، زبان، فرهنگ، دین و هویت را متأثر ساخته است. از جمله گونه­ها و لایه­های مهم هویت «هویت دینی» است. هویت دینی از مهم­ترین عناصر ایجاد کننده همگنی و همبستگی اجتماعی در جوامع است. فرآیندی که با ایجاد تعلق‌خاطر به دین و مذهب در بین افراد جامعه نقش بسیار مهمی در ایجاد و شکل‌گیری هویت جمعی دارد. به‌عبارتی عملیات تشابه­سازی و تمایزبخشی را انجام می­دهد. وقوع پدیده «جهانی‌شدن» بر اهمیت بحث درباره هویت دینی می­افزاید؛ چراکه با تغییر در الگوهای مصرف، ترجیحات فرهنگی، درهم نوردیدن مرزهای زمان و مکان و ... تمدن­های مختلف بشری را در مواجهه با هویت­های متکثر قرار داده است. با تعمق و درنگ در این زمینه­ این سؤال مطرح می­شود، آیا ارتباط میان دیدگاه­های مختلف جهانی‌شدن و هویت دینی ارتباطی یک­سویه است یا دوسویه؟ جهانی‌شدن چگونه بر هویت دینی و هویت دینی چگونه می­تواند بر جهانی‌شدن تأثیر بگذارد؟ فرضیه­ی پژوهش حاضر آن است که پیوند وثیق و تعاملی میان دیدگاه­های مختلف جهانی‌شدن و هویت دینی برقرار است. بنابراین لزوم تبیین چگونگی کنش و واکنش متقابل هویت دینی و جهانی‌شدن ضروری می­نماید. مقاله حاضر برآن است که با تحلیل نظری به تبیین چگونگی این تأثیر و تأثر و پیوند میان آنها در بستر تعلیم و تربیت بپردازد.

واژگان کلیدی: جهانی‌شدن، هویت دینی، نظریه، تعلیم و تربیت.

 

 

Theoretical analysis on the mutual influence of globalization and religious identity

Msghsood Amin Jandaghi[3], Atefeh Mohammad Janni Asrami[4]

Abstract:

Nowadays, the phenomenon of globalization has affected all aspects of human life such as economy, politics, language, culture, religion and identity. Religious identity is one of the most important species of identity. It is also one of the most important elements in creating social homogeneity in societies. As a process of belonging community to the religion it has a very important role in the creation and formation of a collective identity. In particular, it performs similarity and differentiation operations. The phenomenon of "globalization" adds to the importance of discussing about religious identity, since it has placed various human civilizations in the face with numerous identities by changing patterns of consumption, cultural preferences, combining the boundaries of time and space. In this regard, the question arises, is the relationship between different views of globalization and religious identity is one-side communication or two-sides? How can globalization effect on religious identity and vice versa? The hypothesis of this research is that there is a strong interconnected link between different views of globalization and religious identity. The hypothesis of this research is that there is a strong and interconnected link between globalization and religious identity. Therefore, it is necessary to explain how interaction between religious identity and globalization is necessary. The present paper tries to explain the relation between them in the context of education through a theoretical analysis.

Key words: globalization, religious identity, theory, education.

 

[1]. دانشیار دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (aminkhandaghi@ferdowsi.um.ac.ir).

[2]. دانشجوی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد (atefehmohammadjani@yahoo.com).

[3] . Associate Professor in Faculty of Psychology and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad.

[4] . Master Student of Planning in Ferdowsi University of Mashhad.

Powered by TayaCMS