تاملی در باب حقیقت یوگا

تاملی در باب حقیقت یوگا

حمیدرضا مظاهری‌سیف*

چکیده

یوگا چیست؟ ورزش، دین، سنت معنوی، عرفان یا یک تکنیک روانشناسی؟ در این مقاله با تکیه بر اصلی‌ترین متن یوگا، یعنی یوگاسوتره، حقیقت یوگا بررسی شده است و رابطه آن با آیین هندوییسم، اهداف و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است. یوگا راهی است برای ارتباط با نیروهایی شعورمند که در طبیعت حضور دارند و یوگی را در انجام کارهای خارق‌العاده، قدرتمند می‌سازند.

واژگان کلیدی: هندوییسم، اهداف یوگا، آگاهی برتر، توقف ذهن، کندالینی.

 

 

Reflections on Yoga's Truth

Hamid Reza Mazaheri Saif[1]

Abstract:

What is yoga? Is it Sport, religion, spiritual tradition, mysticism or psychology technique? In this paper, the Truth of Yoga has been investigated based on the Yoga Sutra text.  Its relationship with Hinduism, and its goals and effects has also been studied. Yoga is a way to connect with the intelligent forces that are present in nature and make Yogi fantastic and powerful to do work.

Key words: Hinduism, yoga goals, superior awareness, mind stop, Kundalini.

 

*. عضو گروه علمی موسسه بهداشت معنوی

[1] . Faculty Member in the Institute of Spiritual Health.

Powered by TayaCMS