باور به تناسخ در عرفان حلقه

باور به تناسخ در عرفان حلقه

طاهره مهربان[1]

چکیده

تناسخ، واژه‌ای عربی است که از ریشه نَسخْ گرفته شده است. نسخ، به معنای ازاله، ابطال و نقل است و در اصطلاح تناسخ به‌معنای انتقال نفس انسان از بدنی به بدن دیگر، پس از متلاشی‌شدن بدن اول است که این انتقال بدون حصول فاصله میان آن دو صورت می‌گیرد. سرچشمه باور به تناسخ معاد ناباوری است. کسانی‌که به معاد اعتقاد ندارند و یا برداشت صحیحی از معاد ندارند و در باور به معاد دچار انحرافاتی شده‌اند، به‌سمت تناسخ سوق پیدا می‌کنند. عرفان حلقه، ازجمله جنبش‌های معنوی است که هرچند مدعی ارائه‌ی قرائتی از عرفان اسلامی است، اما به تناسخ معتقد است. در این مقاله به بررسی تناسخ از دیدگاه عرفان حلقه می‌پردازیم.

واژگان کلیدی: نسخ، عرفان حلقه و کیهانی، احضار روح، موجودات غیر ارگانیک، رجعت.

 

 

Believe in reincarnation in the Mysticism of the Circle "Erfan Halgheh"

Tahereh Mehraban[2]

Abstract:

Reincarnation means the transfer of the human soul from one body to another, after the collapse of the first body, which takes place without the distance between them. The source of belief in reincarnation is the disbelief of resurrection. Those who do not believe in resurrection, or have no perfect understanding from it, will revert to reincarnation. The mysticism of the Circle is among the spiritual movements, although it claims to provide a reading of Islamic mysticism, but believes in reincarnation. In this article, we examine reincarnation from the perspective of the mysticism of the Circle.

Key words: Transmigration (al_naskh), Mysticism of the Circle "Erfan Halgheh", summoning the soul, non-organic creatures, return.

 

[1] پژوهشگر موسسه بهداشت معنوی

[2] . Researcher in the Institute of Spiritual Health.

Powered by TayaCMS