آسیب‌شناسی رهزن‌های سلوک: نقدی دین‌پژوهانه با تکیه‌بر آرای مکتب ابن‌ عربی

آسیب‌شناسی رهزن‌های سلوک: نقدی دین‌پژوهانه با تکیه‌بر آرای مکتب ابن‌ عربی

آسیب‌شناسی رهزن‌های سلوک: نقدی دین‌پژوهانه با تکیه‌بر آرای مکتب ابن‌ عربی

(مطالعه موردی جنبش شاهدان یهوه[1])

 محمدجواد ادبی[2]

 چکیده

جنبش شاهدان یهوه یکی از جنبش‌های دینی معاصر در میان مسیحیت است که ادعاهای بسیاری در مورد ظهور مجدد عیسی مسیح (ع) داشته و مدعی است تنها افرادی به بهشت الهی رهنمون خواهند شد که از شیوه سلوک این جنبش پیروی نمایند. مقاله حاضر در پی آن است که از سویی با نقد دین‌پژوهانه و از سوی دیگر، با نقد عرفانی در زمینه آسیب‌شناسی تجربیات عرفانی- دینی بر پایه دیدگاه‌های محی‌الدین ابن عربی و تا حدی شاگردان مکتب او به مطالعه و نقد روش‌های سلوک و نقش مرشد در جنبش نوپدید شاهدان یهوه عطف توجه داشته باشد. با نگاهی آسیب شناسانه به این جنبش می‌توان دریافت در برابر ادعاها و سخنان انحصارطلبانه در جنبش‌هایی نظیر شاهدان یهوه، سنت عرفان اسلامی بر پایه آموزه‌های ابن عربی تلاش می‌کند تا مسیری را که در عین حفظ وجوه اصلی دینی قادر به پردازش نظام‌مند سلوک باطنی هم باشد پیش روی سالک قرار دهد و نه تنها سالک را در تعلیق معنایی رها نکند بلکه او را به سرمنزل مقصود واصل کند.

واژگان کلیدی: شاهدان یهوه، ابن عربی، پیر، سلوک حقیقی، توهم.

 

Pathology of Religious Bandits: A Religious Critique based on Ibn Arabi’s School
(Case Study of the Jehovah's Witnesses Movement)

Mohammad javad Adabi[3]

Abstract:

The Jehovah's Witnesses movement is one of the contemporary religious movements in Christianity that has many claims about the reappearance of Jesus Christ (AS) and claims that only those who seek Jehovah's Witnesses movement will go to paradise. The present article aims to study a hypocritical critique on the one hand and a mystical critique of the pathology of the mystical-religious experiences based on the views of Ibn Arabi and his students criticizing the methods of mystical journey and the role of the leader in the Jehovah's Witnesses movement on the other hand. With a pathetic look on this movement, it can be obtained against monopoly claims and statements in movements such as Jehovah's Witnesses, the tradition of Islamic mysticism based on the teachings of Ibn Arabi, is capable of systematically processing the esoteric mystical journey. By preserving the main religious elements, he will place the seeker not only to leave in a semantic suspension, but also to bring him to the destination.

Key Words: Jehovah's Witnesses, Ibn Arabi, preceptor, True mystical journey, Illusion.

 

[1] Jehovah’s Witnesses

[2]. دکترای فلسفه و حکمت اسلامی و استادیار دانشگاه؛ Ibnarabi638@gmail.com

[3] . Assistant Professor and PhD in Islamic Philosophy.

 

 

جهت دانلود فایل pdf متن مقاله، به پیوست مراجعه فرمایید.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS