ملاک تشخیص معنویت حقیقی از غیر حقیقی

ملاک تشخیص معنویت حقیقی از غیر حقیقی

مجید ایزدی*

چکیده

با سیری گذرا در تاریخ می‌توان دریافت که تقابل در معنویت‌ها ویژه‌ی زمانه‌ی ما نیست و جنگ‌های بسیاری در طول تاریخ، به‌دلیل رویارویی معنویت‌های گوناگون شکل گرفته است. به باور بسیاری از اندیشمندان کشف و گشودن درهای علمی در جهان معاصر - که در برخی از عرصه‌ها حیرت‌انگیز است – علی‌رغم ایجاد آسایشی سطحی نتوانست آرامشی کامل به انسان بخشیده و پاسخ‌گوی تمام پرسش‌های او باشد، روزی نیست که خبر افزایش آمار جنایت و تجاوز و ناهنجارهای اجتماعی روان انسان‌ها را نیازارد، محققین حوزه علوم‌اجتماعی معتقدند انسان‌ها بعد از دوره‌ای کنار گذاشتن معنویت، به این نتیجه رسیده‌اند که تکنولوژی داروی تمام مشکلات آنها نیست و خواستار آشتی با معنویت شده‌اند، رصد‌های جهانی اقبال انسان‌ها به معنویت را نوید می‌دهد، اما تفسیرهای گوناگون از معنویت ناخواسته یا مغرضانه باعث رودرویی و تقابل بین معنویت‌های گوناگون شده است. از این‌رو، نیاز به شاخص در تشخیص معنویت حقیقی و همچنین راهکار حفظ معنویت اصیل از انحراف در خور توجه بسیار است. نویسنده می‌کوشد در این نوشتار بیان کند که تفسیرهای متفاوت از معنویت از گذشته تاکنون باعث رودرویی و تقابل معنویت‌ها گردیده و با بیان شاخصی در تشخیص معنویت حقیقی از غیرحقیقی، وجه تمایز معنویت حقیقی را تبیین کند. طبق تحقیقات انجام‌شده، وجه تمایز و شاخص در تشخیص معنویت‌های غیرحقیقی «حماسه‌ساز بودن» معنویت حقیقی است.

 واژگان کلیدی: معنویت، معنویت حقیقی، تقابل، حماسه، صداقت، جوانمردی.

 

 

The criterion for differentiating real spirituality from unreal

 

Majid Ezadi

Abstract:

By having a glance at the history we can see that the contrast between spiritualties is not only for our time. Many wars is formed throughout the history, because of spiritual oppositions. Many scholars believe that by scientific discovery and opening doors in the contemporary world - which in some areas is amazing - despite little comfort, failed to give complete peace to mankind. Not even a single day in which the rising crime and inatención to social norms does not hurt human heart. Social sciences researchers believe that human beings after a period of abandonment of spirituality, received to the conclusion that technology is not a remedy for all problems and called for reconciliation with their spirituality. International studies have reported a tendency of humans to spirituality, but through the unwanted or malicious interpretations of spirituality the conflict has been created between different types of spirituality. Hence, the need to an index for knowing true and authentic spirituality is noteworthy. In this article the author tries to explain that different interpretations of spirituality caused conflict between spiritualties. The author also tries to determine a criteria for the recognition of true or real spirituality from unreal once and protect it from deviation. According to this research, the key feature of spirituality which differs between real and non-real spirituality is epic.

Key words: spirituality, true spirituality, contrast, epic, honesty, magnanimity.

 

* . سطح سه حوزه علمیه و پژوهشگر پژوهشکده باقرالعلوم (ع)

Powered by TayaCMS