بهداشت روانی از منظر آموزه‌های دینی

بهداشت روانی از منظر آموزه‌های دینی

حسین جماعتی

چکیده

در نگرش اسلامى، بهداشت و سلامت روانی به معناى تعادل نيازها، نظام‌هاى درونى و گرايش‌هاى فطرى و جسمانى انسان است و علامت آن اين است كه آدمى در پرتو رهنمودهاى عقل و هدايت آموزه‌هاى وحى، آنچه را موجب زينت روح و روانش می‌شود و او را به خداى تعالى نزديک می‌سازد، برمی‌گزيند. از دیدگاه فرهنگ دینی، عواملی مانند دنیاپرستی و واقعیت زندگی دنیوی، فقر و نیازمندی و گناه، به وجود آورنده فشار روانى می‌شود‌؛ در تعاليم اسلامى، روش‌هايى براى مقابله با فشارهای روانی و مشكلات و ايجاد سازگارى منطقى و بهنجار با فشارها و سختی‌ها توصيه شده است كه می‌توان آنها را در سه بخش روش‌هاى شناختى، روش‌هاى رفتارى و روش‌هاى معنوى طبقه‌بندى كرد.

واژگان کلیدی: بهداشت روانی، سلامت روانی، فشار روانی، آرامش، دنیاپرستی، گناه، فقر.

 

 

 

Mental health from the perspective of religious teachings

Hossein Jamaati

Abstract:

In Islamic attitude, mental health means the balance of needs, internal systems, and the physical tendencies of man. The sign for this is that, in the light of reason and teachings of revelation, man brings about what makes his soul more purified and makes him near to God. In terms of religious culture, factors such as the reality of worldly life, poverty, need and sin create psychological pressure. Islamic teachings, recommend some methods for bearing with psychological pressures and difficulties, and creating a logical and normal adaptation with the pressures and hardships. It is possible to classify them in three sections: cognitive methods, behavioral methods, and spiritual methods.

Key words: mental health, mental health, psychological stress, calmness, worldliness, sin, poverty

Powered by TayaCMS