مباني، اصول و روش‌هاي تربيت معنوي با تأکید بر آراء علامه طباطبایی

مباني، اصول و روش‌هاي تربيت معنوي با تأکید بر آراء علامه طباطبایی

محمدحسین حیدری[1] شهناز شهریاری نیسیانی[2] فاطمه براتی[3]

 چکیده

هدف پژوهش تبیین مبانی، اصول و روش‌های تربیت معنوی با تأکید بر آراء علامه طباطبایی; است که در آن از روش تحلیل پیش‌رونده و روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. نتایج بیانگر آن بود که در نظر علامه معنویت به‌طور ذاتی در درون آدمی وجود دارد و حرکت در مسیر معنویت نیز به‌طور فطری در نهاد او قرار داده شده، شکل‌گیری این معنویت تدریجی بوده و مستلزم جهت‌دهی به فرآیند تجرد نفس است. در این پژوهش تربيت معنوي، تربیت مربوط به روح و سیر و سلوک در درجات معنوی شناخته شده که با رعایت جانب اعتدال بین ماده و معنا منجر به تجرد هرچه بیشتر روح و رسیدن به قرب الهی می‌گردد. بر اساس بررسی‌های انجام شده اندیشه‌های بنیادی علامه در زمینه تربیت معنوی تحت شش عنوان مطرح گردیده که هر یک دارای اصل یا اصول و روش‌هایی است که به تحقق این اصول می‌انجامد.

واژگان کلیدی: علامه طباطبایی;، تربیت معنوی، مبانی، اصول، روش‌ها.

 

 

Foundations, Principles, and methods of spiritual education with an emphasis on Allameh
Tabatabai's views

Mohammad Hossein Heidari[4], Shahnaz Shahriari[5], Fatemeh Barati[6]

Abstract:

The purpose of this research is to explain Foundations, principles and methods of spiritual education with an emphasis on the views of Allameh Tabatabai.  Progressive analysis and also descriptive-analytical method is used in this research. The results show that according to Allameh Tabatabai's views, spirituality is something inherent within man and moving on the path of spirituality is also innate or natural. In this view spirituality is forming in a gradual process which directs the process of immateriality of the soul. In this research, spiritual education, and also spiritual journey of the soul are discussed. It is obvious that respect to the balance between material and meaning can be effective to the process of immateriality of the soul and consequently getting closer to God. According to this research, the fundamental ideas of Allama studies in the field of spiritual education are based on six titles that each has its own principles and procedures. These titles finally will lead to the realization of principles.

Key words: Allameh Tabatabai, spiritual education, Foundations, principles, methods.

 

  • استادیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان.
  • دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)phe@gmail.com
  • کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان

تاریخ ورود :  8/9/94       تاریخ تأید : 15/11/94

 

 

[4] . Assistant Professor in Philosophy of Education, Isfahan University.

[5] . PhD student in Philosophy of Education, University of Isfahan.

[6] . MA in History and Philosophy of Education, University of Isfahan.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS