واكاوي مفهوم و انواع تعریف از سلامت معنوي

واكاوي مفهوم و انواع تعریف از سلامت معنوي

اسماعيل فتاحي[1]

عايشه اميني[2]

چكيده

سلامت معنوي بعد مهمی از سلامت افراد محسوب می‌شود كه محققين و صاحب‌نظران در سراسر جهان تعاريفي برای آن ارائه کرده‌اند و شباهت‌ها و تفاوت‌هایی فاحش در تعاريف ارائه شده دیدگاه‌های مربوطه و به چشم می‌خورد. اين تفاوت‌ها و شباهت‌ها ناشي از شرايط اجتماعي محققين، فرهنگ‌ها و اعتقادات مذهبي يا عدم اعتقاد مذهبي افراد است. با توجه به مشكلات پيش‌روي تحقيق در اين حوزه، بایستگی رسيدن به تعريفی جامع و مورد توافق به‌طور جدي احساس می‌شود كه امكان مقايسه، تعميم، توسعه و كاربردي‌كردن تحقيقات را در اين زمينه موجب شود. در اين پژوهش با واكاوي مفهوم و تعریف‌های سلامت معنوي به‌دنبال ارائه تعريفي پايه‌اي هستيم كه در پژوهش‌های آينده قابل بهره‌برداري باشد.

واژگان کلیدی: سلامت، سلامت معنوي، معنويت، ارزش‌ها و باورها.

 

 

Spiritual health; Analyzing concept and types of definition

Ismaeil Fattahi[3], Ayesha Amini [4]

Abstract:

Spiritual health is an important dimension of health, which researchers around the world have provided different definitions for it. There are similarities and differences in the definitions presented in this regard. These differences and similarities rooted in social conditions, cultures and religious beliefs, or religious unbelief of scholars. Given the progressive research challenges in this area, the need to a comprehensive and agreed definition is seriously felt. This comprehensive definition can make possible comparison, generalization, development, and applying research in this regard. In this study, by looking at the concept and definitions of spiritual health, we seek to provide a basic definition that can be used in future research.

Key Words: Health, Spiritual Health, Spirituality, Values and Obligations.

 

[1]. عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشكي سبزوار.

[2]. عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشكي سبزوار.

[3] . Faculty Member of Medical Sciences University in Sabzevar.

[4] . Faculty Member of Medical Sciences University in Sabzevar.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

Powered by TayaCMS